Povrchový prieskum Strážova - 11.5.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: Strážovské vrchy - južný a juhozápadný svah Strážova

Účastníci akcie: Bohuslav Kortman, Ladislav Bajzík (Maťo), Bralislav Pružinec, Miloslav Lisý, Daniel Behrík (Vlasto)

Ťažiskom akcie bol povrchový prieskum J a JZ svahu Strážova aj s využitím virgule od južného vrcholu (1104 m) pod hlavný vrchol (1213 m), cez Strednú (stredný vrchol, 1063 m) až na Prednú (západný vrchol, 1025 m).

Z klasickej výstupovej trasy k Četníkovej svadbe sme čoskoro odbočili doprava poniže zachyteného prameňa a popri potôčiku začali nevýraznou dolinkou či skôr žľabom stúpať k skalnému radu neďaleko južného vrcholu. Asi na polceste sme minuli naľavo mohutné skaliská z jurských vápencov s jaskynkou s trojuholníkovým vchodom a občasným ľado- či vodopádom; v marci ich preskúmal a fotografoval Braňo, ktorý nás po chvíli neomylne priviedol aj k zatiaľ nepomenovanej jaskyni v spomenutom skalnom rade, tvorenom triasovými vápencami strážovského príkrovu. Jej vstupný otvor ho zaujal podobne ako pred ním na akcii v novembri minulého roka Mila; ten do jaskyne vtedy aj vliezol. Asi 4 – 5 m dlhú jaskynku som po odstránení prekážajúcich skál vo vchode bližšie preskúmal. Tvorí ju jediná chodba, ktorá sa po asi 2 m rozširuje a zatáča doľava. Po ďalších 2 – 3 m pokračuje neprielezne úzkym kanálom (so slabým prúdením vzduchu smerom von), ktorý by sa dal rozšíriť prehĺbením dna. Aj preto, že virguľa nad jaskynkou ukazovala len neveľký podzemný priestor bez zrejmého pokračovania, upustili sme tu od sondovania a kopáčske náradie, ktoré viacerí z nás niesli so sebou, prišlo k slovu až v Prezliekarni, kde sme „upratali“ množstvo sutiny napadanej zhora na kryt uzáveru Strážovskej priepasti a provizórne zreparovali drevenú striešku nad uzáverom. Ešte predtým sme sa však cez pomerne široký a rovný chrbát tiahnuci sa ponad skalné rady od južného vrcholu smerom k hlavnému a spadajúci na opačnú stranu do Dlhej doliny, dostali všetci traverzom na svah nad priestormi Četníkovej svadby (overené virguľou). Napravo nad nimi sme v jednom zo skalných radov, v ktorého pokračovaní zhruba na tej istej úrovni ležia obe Prítokové jaskyne, zaregistrovali 2 jaskynky, vyššiu a nižšiu, navzájom prepojené úzkou šikmou puklinou, s dnami pokrytými drobnou ostrohrannou sutinou. Chvíľu sme sa ešte trochu pohrabali v zemi pri chodníku od Četníčky k Prezliekarni na mieste, kde virguľa signalizovala priestory v hĺbke asi 9 m. Kým Braňo s Bohušom čistili zasypaný vchod Strážovskej priepasti, Milo sa s nami rozlúčil a odišiel domov, Laco s Vlastom vyšli na hlavný vrchol Strážova a Ivan sa vybral sondovať do vstupnej sienky Četníkovej svadby. Na záver akcie sme sa hrebeňom cez Strednú presunuli k priepastiam na Prednej a po obhliadke ich rozsadlinových ústí zostúpili strmým svahom k autám nad zákrutou cesty zo Zliechova do Čičmian. Cestou sme sa kochali prekrásnymi výhľadmi na horné Ponitrie s vodnou nádržou Nitrianske Rudno, rozložitý, 1010 m vysoký Rokoš a masív Malej Magury s Magurou (1141 m) a Temešskou skalou. Menej príťažlivý bol pri zostupe z Prednej pohľad na zvyšky krvavej hostiny niektorého z dravcov, ktorý si uloveného holuba a ďalšieho menšieho operenca naservíroval priamo na vrchole vápencového brala. Nedobrý pocit v žalúdku z tohto zážitku, ale aj hlásiaci sa smäd a únavu sme Braňovým pričinením zahnali v Zliechove Na Pustej v družnom posedení s našimi priaznivcami Dedíkovcami a Toráňovcami...