• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2007

Správa o činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2007

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy, ktorá sa uskutočnila 27. januára 2007 v RZ Priedhorie v Pružine-Priedhorí, sa zúčastnilo 26 členov klubu. Vo voľbách rozhodli o zložení nového výboru JK: predseda B. Kortman, členovia M. Kardoš, P. Kardoš,  J. Kasák, I. Steiner, a o revízorovi, ktorým sa stal J. Habrún. Za nových členov VČS prijala Radovana Krajčíra a Richarda Nemca. JK mal na konci roka 41 členov, členské príspevky za r. 2006 boli uhradené.

Praktická speleologická činnosť

Podľa technických denníkov a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 132 akcií (na porovnanie rok predtým 125). Najviac akcií bolo v januári (21), najmenej v júni (5), v priemere 11 akcií za mesiac. V niektoré dni sa konali aj dve, ba 28. 1. a 18. 11. až tri samostatné akcie. Najviac akcií má na konte M. Lisý (49), nasledujú B. Kortman (44), V. Lieskovec (29), P. Kardoš a J. Habrún (po 26), I. Steiner (19), J. Krebes (17), J. Kasák (16) a R. Nemec (15 akcií). Ten istý počet (15) akcií absolvoval aj nečlen klubu I. Pohanka. Z ďalších členov JK sa M. Kocúrik zúčastnil 14, P. Repka 13, Laco Bajzík a I. Haviar 12, B. Pružinec 9, L. Drábik 8, J. Haššo a P. Dubec 7, V. Šlenc 4 a M. Hanínec, A. a M. Kardošovci a R. Krajčír 3 akcií. Z nečlenov SSS sa za Pohankom umiestnili J. Galovič (evidovaných 9, neevidovaných oveľa viac akcií), P. Kováčik (8), P. Priedhorský (7), E. Bočkayová a D. Kortman (po 6), A. Habrúnová, D. Behrík a M. Petrovič (po 5), N. Janceová, J. Gregor a Š. Lieskovec (po 4) a J. Rybár (3 akcie). Osobitne treba vyzdvihnúť tých, ktorí si popri  manželských či rodičovských plnili aktívne aj jaskyniarske povinnosti, a pripomenúť ich tým, ktorí medzi vymenovanými chýbajú, ak tomu nie sú na vine zdravotné či iné vážne dôvody. Viacerým môže byť príkladom svojou kopáčskou aktivitou spomenutý Jaro Galovič alias Brco. 

V jaskyniach a na povrchu krasu sa tak ako po iné roky vykonávali prevažne prieskumné sondovacie práce a práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Viaceré akcie mali charakter exkurzií. Pracovné úsilie sa sústredilo do viacerých lokalít Strážovských vrchov. Najviac, až 22 akcií evidujeme v Pružinskej Dúpnej jaskyni (hlavne sondovanie v novoobjavených sienkach), nasleduje Brcova jaskyňa (Brcove diery) pri Domaniži s 12 akciami podľa technických denníkov a s ďalšími bez nich. Často sme navštevovali aj jaskyne na Strážove – v Četníkovej svadbe sme boli 10 x, v Jánošíkovej j. 8 x, v Strážovskej priepasti a v Prítokových jaskyniach 5 x, v Maťovej sonde 4 x a v Malej Strážovskej j. raz. Okrem toho sa tu robil aj povrchový prieskum, pri ktorom sa zaevidovalo niekoľko menších jaskýň, podobne ako pri povrchovom prieskume Sokolia nad dolinou Bieleho potoka a nad Radotinou (po 4 akcie), pod Ostrou Kačkou neďaleko doliny Jasenová (2 akcie) a na vrchu Javorina nad Hluchou dolinou (1 akcia). V niekoľkých z týchto jaskýň (napr. v Jazvečej j.) sa aj sondovalo. Sondovali sme i v Sonde na Hrubej Kačke, v Líščej diere na Šibeničnej a na neďalekom Srniaku. Tri exkurzné akcie do Otcovej (Matkinej) jaskyne sa využili na fotodokumentáciu a posúdenie možností ich prolongácie, počas 5 akcií na Kortmanke sa o. i. osadil nový nosník nad Priepasťou medzi Kačkami a zabezpečil sa ochranným náterom. Druhou najnavštevovanejšou bola krasová oblasť Považského Inovca (Vinište, Úhrad), najmä jaskyňa Džimova spása, Opálená skala (po 10 akcií), jaskyne pod Úhradom (9 akcií) a Mačacia skala (2 akcie), ale aj blízke lokality Strážovských vrchov a Tribča (Brložná j. na Rokoši, Melková, Zvislá priepasť na Žibrici a ďalšie). Náplňou akcií okrem prieskumných prác v jaskyniach a na povrchu boli klimatické a iné pozorovania a ich dokumentácia. Z ostatných „domácich“ krasových území spomeniem Lúčanskú Malú Fatru, kde sa pracovalo v Jaskyni pod javorom (3 akcie) a v jaskyniach na Kozli, a Súľovské vrchy (Závadské jaskyne, oblasť Verdonu na Malom Maníne), z pseudokrasových Javorníky (údajná Kátlinská jaskyňa) a Kysucké Beskydy (jaskyne na Veľkej Rači). Niekoľkí členovia, najčastejšie M. Lisý, sa zúčastnili aj na prac. akciách alebo exkurziách v rajónoch iných klubov SSS: v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline (j. Štefanová, Pustá), v Jánskej doline (j. Stanišovská, Sokolová, j. Haraska), v Čachtickom a Mojtínskom krase (J. na Rúbani) i na Malom Rozsutci (Kryštálová j.).

Ako vidno z tohto stručného prehľadu aktivít, jaskyniarske menu našich členov sa stále rozširuje. Jeho korením aj v minulom roku boli objavy: 17. 2. objav prekrásnej Fašiangovej sienky v Pružinskej Dúpnej j., 25. 2. zaregistrovanie dosiaľ neznámej jaskyne Sokolia 2 s dĺžkou asi 25 m a následne ďalších jaskyniek, podobne v máji a júni dvoch asi 20-metrových a iných kratších jaskýň nad dolinou Radotiná, čiastkové objavy alebo postupy v Brcových dierach, Jánošíkovej j. a inde. Naši členovia sa zaslúžili aj o objavy vyše 200 m nových priestorov v j. Štefanová v Demänovskej doline. O objave Fašiangovej sienky informoval jaskyniarsku verejnosť P. Kardoš v Spravodaji SSS 1/2007, kde bola uverejnená aj stručná správa o činnosti nášho klubu, nové poznatky zo Závadských jaskýň publikoval P. Bella v Spravodaji 4/2007. Súčasťou prieskumných a odkrývačských prác bola aj ich písomná, fotografická a mapová dokumentácia, tá posledná, žiaľ, iba v malom rozsahu (zamerala sa len časť Braňových ozvien v Četníkovej svadbe v dĺžke nad 20 m). Urobila sa čiastková dokumentácia 6 jaskýň s dĺžkou do 20 m pri doline Jasenová. Vchody viacerých jaskýň sa lokalizovali pomocou GPS, ale vo väčšej miere sa začala najmä pri povrchovom prieskume využívať aj virguľa. Z akcií sa vyhotovilo celkove 132 technických denníkov, časť fotografií sa použila na obrazovú prezentáciu našich jaskýň na Speleologickej škole a na seminári speleologickej stráže prírody. v Súľove.

Súčasťou činnosti nášho JK sú aktivity pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti
 o
ne
. V rámci uzavretej dohody o spolupráci so Správou slovenských jaskýň sme sa spolu s tromi členmi speleologickej strážnej služby od nás (B. Pružinec, M. Lisý a B. Kortman) starali aj o udržiavanie poriadku v jaskyniach a ich okolí. Vyčistili sa viaceré jaskyne (Malá Strážovská j., Závadské jaskyne, Zvislá priepasť v Žibrici, Brložná j. a iné), vykonávala sa kontrola a údržba uzáverov jaskýň. Opravil sa opätovne poškodený uzáver vchodu Pružinskej Dúpnej jaskyne a vylomený zámok. V j. Četníkova svadba sa spevňoval vchod, inštalovali stúpačky a pripravoval bivak vo Volejbalovej sieni. Bolo potrebné niekoľkokrát odkrývať sutinou prisypaný vchod do Strážovskej priepasti; výdrevou sa zabezpečila sonda Prerušená pieseň v Jánošíkovej jaskyni. Niektorí z nás sa zapájali do monitoringu netopierov v jaskyniach. Podrobnejšie údaje sú uvedené v technických denníkoch z jednotlivých akcií. V  doline Jasenová pri Sádočnom sme v rámci Zeleného projektu MŽP SR upravili krasový prameň Urícka studňa a jeho okolie a označili sme ho spolu s prameňom Zigušická studňa informačnými tabuľkami.

Iné aktivity

Viaceré návštevy krasových lokalít v pôsobnosti nášho klubu i mimo nej mali prevažne charakter exkurzií a prehliadok jaskýň. Tie boli zahrnuté napríklad aj do programu celo-slovenských jaskyniarskych podujatí pod hlavičkou SSS, resp. SSJ, ktoré sa uskutočnili v auguste v Pružine-Priedhorí (6. ročník obnovenej Speleologickej školy) a v novembri v Súľove (seminár speleologickej stráže prírody) a na ich príprave a organizácii sa podieľali členovia JK Strážovské vrchy, predovšetkým jeho predseda, ale aj J. Kasák a S. Chmela ako lektor, ako sprievodcovia M. Lisý a M. Kocúrik. Časť odborného programu Speleologickej školy absolvoval R. Nemec. Škoda, že možnosť zúčastniť sa na tomto užitočnom podujatí, navyše u nás doma, nevyužili viacerí členovia nášho klubu, čo platí aj v prípade Jaskyniarskeho týždňa v Slovenskom krase, kde boli len dvaja, Lezeckých dní sa nezúčastnil od nás nik. Zástupcovia nášho JK však nechýbali v apríli vo Svite na predsedníctve SSS a následnom Speleomítingu, na ktorom sa Slavo Chmela predstavil vlastným filmom Jaskyňa nad vyvieračkou (Vrátna dolina).

V druhej polovici roka sme realizovali dva schválené projekty, tretí (Pružinská Dúpna jaskyňa cez Konto Orange) nebol úspešný. V súťaži Zelený projekt 2007, ktorú vypísalo ministerstvo životného prostredia, získala SSS 30 000 Sk na projekt Jasenová – ochrana krasových prameňov. Prípravu tohto projektu s celkovými nákladmi viac ako 35 000 Sk i práce na jeho realizácii v septembri a októbri zabepečil náš jaskyniarsky klub; priamo v teréne pracovalo 8 členov a 1 nečlen klubu. Úspešní sme boli aj s projektom nazvaným Poďte s nami do jaskyne, na ktorý nám mesto Považská Bystrica prispelo dotáciou 20 000 Sk. Na jeho prvej časti – vydarenom 2-dňovom autobusovom zájazde do Slovenského krasu v októbri minulého roka sa zúčastnilo 18 členov JK SV, 4 JS A. Vallu, celkove 71 osôb (navštívili sme spolu 6 jaskýň, rok predtým to boli na 1-dňovom poznávacom zájazde 3 jaskyne). Očakávania splnila i druhá časť projektu určeného pre širokú verejnosť – Jaskyniarsky večer 23. novembra za účasti vyše 200 návštevníkov v považskobystrickom kine Mier s malou speleoalpinistickou a hudobno-spevnou ukážkou, predstavením jaskyniara filmára S. Chmelu a jeho tvorby, výstavou obrazov F. Miháľa a fotografií I. Pohanku. 

Takéto i ďalšie podobné aktivity jednotlivých členov klubu poslúžili aj na prezentáciu činnosti JK na verejnosti a šírenie jaskyniarskej osvety. Uskutočnilo sa niekoľko prednášok a besied predovšetkým pre deti a mládež (napríklad v spolupráci so SEV Poniklec, školami v Pov. Bystrici, Sverepci, školou v prírode v RZ Priedhorie a inde), pričom počas vychádzok sme s nimi navštívili aj niektoré jaskyne. Pružinská Dúpna jaskyňa v lete opätovne poslúžila i ako prírodná galéria mladých tvorcov, účastníkov umeleckej dielne organizovanej ZUŠ I. W. Kráľa v P. Bystrici. Vo februári sme v Považskej Bystrici v spolupráci s CVČ zorganizovali Stretnutie s dobyvateľom podzemného Everestu P. Medzihradským, v apríli bola beseda s členmi klubu sclerosis multiplex a pacientmi NsP, v októbri Speleologický večer s našim predsedom v chate Poniklec v Manínskej Tiesňave.

 O našej činnosti sa mohla široká verejnosť dozvedieť najmä z miestnych a regionálnych médií (My – Obzor, Žilinské noviny, Považskobystrické novinky). Napríklad Obzor uverejnil rozhovor s P. Kardošom. Niekoľko príspevkov našich členov a spolupracovníkov vyšlo aj vlani v Spravodaji SSS; okrem už spomenutých to boli články S. Chmelu a I. Pohanku o filmovaní a fotografovaní v jaskyniach, článok J. Kasáka z dovolenkovej návštevy chorvátskej jaskyne, informácie o našich podujatiach a vlaňajších jubilantoch a ďalšie články od redakčného dvojzáprahu Spravodaja Kasák – Kortman, ktorý sa postaral aj o vydanie klubového kalendárika na r. 2008. Informácie o nás sú i vo vývesnej skrinke JKSV v Manínskej Tiesňave. Začalo sa s prípravou našej vlastnej webovej stránky, ktorú si zobral ochotne na starosť ďalší spolupracovník klubu M. Uriča.

Našu činnosť v roku 2007 finančne alebo inak podporili Správa slovenských jaskýň, mesto Považská Bystrica, obec Stráňavy pri Žiline, obec Pružina, Správa CHKO Strážovské vrchy a ďalší sponzori a priaznivci i sami členovia klubu. Všetkým srdečne ďakujem. Žiaľ, doteraz nie sme vlastníkmi prenajatej klubovej základne v Priedhorí. Zmluvu so š. p. Lesy SR o jej prenájme sme museli predĺžiť, lebo napriek nášmu súhlasu s kúpnou cenou a podpísaním potrebných dokumentov  sa predaj stále odďaľuje. Ešte menej sa využívala terénna základňa pri Priepasti medzi Kačkami, čo súviselo s pokračujúcim útlmom činnosti na tejto lokalite.

Spokojnosť s výsledkami dosiahnutými v minulom roku by bola ešte väčšia, keby sa do čin-nosti nášho klubu zapájalo viac jeho členov. Príčin, prečo tomu tak nie je, by sa našlo určite dosť, a to aj tých objektívnych, ako sú pracovné povinnosti, zdravotné dôvody či starostli-vosť o rodinu. Tým, ktorí si napriek tomu vedeli nájsť čas aj na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, patrí moje uznanie.

Na záver sa chcem poďakovať súčasným i budúcim členom nášho jaskyniarskeho klubu, ktorí sa zaslúžili o jeho úspechy v roku 2007. Želám im i nám všetkým úspešné pokračovanie v úsilí o spoznávanie krás a vzácností podzemného sveta, ktoré čakajú na svojich objaviteľov a vytrvalých bádateľov. Nech nám je šťastena naklonená!

                                                                                          

                                                                                                                   Bohuslav Kortman

                                                                                                                        predseda JK

Akcie, na ktorých sa podieľali členovia JK Strážovské vrchy

August Spel. Škola v Priedhorí, november Seminár spel. Str. služby v Súľove

Projekt Pružinská Dúpna jaskyňa – konto Orange nezískal podporu

Práca na projekte Jasenová – ochrana krasových prameňov (pozri TD)

10. a 19. 9. prednáška v SEV Poniklec pre stredoškolákov (B. Kortman)

4. 10. so školou v prírode z RZ Priedhorie v Dúpnej (B. Kortman)

17. 10. so školou v prírode z RZ Priedhorie v Dúpnej (B. Kortman)

21. – 22. 10. autobusový zájazd do Slov. krasu () – súčasť projektu Poďte s nami do jaskyne

23. novembra jaskyniarsky večer v kine Mier v P. Bystrici s filmami S. Chmelu, výstavou jaskyniarskej fotografie (I. Pohanka) a obrazov (F. Miháľ) – súčasť projektu Poďte s nami do jaskyne

V novembri prednáška (B. Kortman) na priemyslovke v P. Bystrici