• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2008

Správa o činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2008

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy, ktorá sa uskutočnila 26. januára 2008 v RZ Priedhorie v Pružine-Priedhorí, sa zúčastnilo 28 členov klubu. Namiesto Miroslava Kardoša, ktorý sa vzdal členstva vo výbore, zvolili za člena výboru Branislava Pružinca. Za nových členov VČS prijala Daniela Behríka, Jaroslava Galoviča a Petra Kováčika. JK prišiel o dvoch členov – Jozef Kasman zomrel, Ján Ilgo ukončil svoje členstvo v SSS. JK mal na konci roka 42 členov, členské príspevky boli uhradené.

 Praktická speleologická činnosť

Podľa technických denníkov a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 110 akcií (na porovnanie rok predtým 132). Najviac akcií bolo vo februári (21), najmenej v septembri a októbri (5), v priemere 9 akcií za mesiac. V niektoré dni sa konali aj dve samostatné akcie. Najviac akcií má na konte M. Lisý (58), nasledujú V. Lieskovec (37) a B. Kortman (36), ďalej J. Kasák (18), L. Drábik, I. Haviar, P. Kardoš a P. Repka (po 12), L. Bajzík a J. Haššo (po 10), D. Behrík (8), J. Habrún a J. Krebes (po 7), M. Kocúrik (6) a I. Steiner (5). Medzi čakateľmi je poradie I. Pohanka (11), M. Uriča (7) a N. Janceová (4), z ostatných Pavol Vojtuš (5), Adam Tureček a M. Valentová (4) atď. V tomto výpočte nie sú zahrnuté neevidované akcie bez TD (najmä J. Galovič, ale aj iní). V jaskyniach sa vykonávali prevažne prieskumné sondovacie práce a práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Pracovné úsilie sa sústredilo do lokalít v Považskom Inovci – j. Tavelka (Malá dvorana – 15 akcií), Džimova spása a Opálená skala (po 10 akcií), v Lúčanskej Malej Fatre – jaskyne pri Rajeckej Lesnej (12 akcií) a v Strážovských vrchoch – Četníkova svadba (11 akcií) a Pružinská Dúpna j. (10 akcií). Okrem toho sa navštevovali aj iné lokality Súľovských vrchov (Malý Manín, Závadské jaskyne a na konci roka najmä jaskyne v Skalkách pri Rajeckých Tepliciach), Strážovských vrchov (Jazvečia jaskyňa, Babirátka a Líčšie diery, Sonda na Hrubej Kačke, ďalšie jaskyne na Strážove, Veterné diery na Ostrej Malenici a tzv. Brcova jaskyňa neďaleko Domaniže), Lúčanskej Malej Fatry (jaskyne na Kozli) a sporadicky ďalšie jaskyne v Považskom Inovci a južnej časti Strážovských vrchov. Niekoľkí členovia, najmä M. Lisý, V. Lieskovec a M. Kardoš, sa zúčastnili aj na prac. akciách alebo exkurziách v rajónoch iných klubov SSS: v Nízkych Tatrách v Jánskej, Malužinskej a Demänovskej doline, vo Veľkej Fatre v oblasti Tlstej, v pseudokrase Levočských vrchov a inde. Čiastkové postupy sa dosiahli vo viacerých spomenutých i ďalších už známych jaskyniach. Zameriavalo sa v Četníkovej svadbe (48 m polygón), v jaskyniach pri Rajeckej Lesnej (č. 9 – 58 m, č. 1 – 17 m), v Jaskyni pri chodníku (7,5 m) a dĺžky sa merali aj v Jaskyni pod Úhradom a v ďalších jaskyniach Považského Inovca. Vo viacerých sa lokalizovali vchody pomocou GPS (túto činnosť vykonával prevažne M. Lisý v rámci pracovného úväzku v SMOPaJ), robila sa fotografická, mikroklimatická a iná dokumentácia. Niektorí z nás sa zapájali do monitoringu netopierov (aj v spolupráci so SON). Exkurzné návštevy okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich jaskyniarov.

Povrchový prieskum prebiehal ako hlavná alebo doplnková náplň pracovných a iných akcií najmä v Strážovských vrchoch, v Považskom Inovci, ale aj v Lúčanskej Malej Fatre. Napríklad na Strážove sa počas neho našli v nadm. výške nad 1000 m 3 jaskynky s dĺžkou 4 – 6 m, pod Ostrou Kačkou 15 – 20 m dlhá Jaskyňa ťažkej hlavy, ďalšie menšie jaskyne sa zaregistrovali na Kozli a pri Rajeckej Lesnej, na Viništi a Úhrade. Na Tlstom vrchu v pohorí Žiar sa pracovalo v Jaskyni v závrte a pribudla aj nová jaskyňa pri už známej Jaskyni v Sokole. Pomerne často sa pri prieskume využívala virguľa (I. Pohanka).

Súčasťou činnosti nášho JK sú aktivity pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti o ne. V rámci uzavretej dohody o spolupráci so Správou slovenských jaskýň sme sa spolu s tromi členmi speleologickej strážnej služby od nás (B. Pružinec, M. Lisý a B. Kortman) starali aj o udržiavanie poriadku v jaskyniach a ich okolí, ako aj kontrolu jaskynných uzáverov. SSJ financovala uzavretie Strážovskej priepasti, kde počas roka sa musel uvoľňovať sutinou zasypaný vchod. V j. Četníkova svadba sa vo Volejbalovej sieni začal budovať podzemný bivak. O monitorovaní výskytu netopierov v tejto i ďalších jaskyniach som už hovoril. Nespomenul som však ešte spoluprácu s členmi susedného JK Dubnica nad Váhom, ale aj JS Adama Vallu a iných skupín a klubov SSS, zameranú predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné jaskyniarske aktivity. Dúfam, že v nej budeme pokračovať a ešte ju zintenzívnime na prospech nás všetkých.

 Iné aktivity

Viaceré návštevy krasových lokalít v pôsobnosti nášho klubu i mimo nej mali prevažne charakter exkurzií a prehliadok jaskýň. Tie boli zahrnuté napríklad aj do programu celo-slovenských jaskyniarskych podujatí pod hlavičkou SSS, resp. v súčinnosti s SSJ a SMOPaJ, ktoré sa uskutočnili v Čachtickom krase (Jaskyniarsky týždeň) a v Demänovskej doline (Speleologická škola) a zúčastnili sa na nich aj naši členovia. Zástupcovia nášho JK nechýbali ani na zasadnutí predsedníctva SSS a na následnom Speleomítingu v apríli vo Svite, kde sa filmom o jaskyni Zlá diera pri Prešove predstavil náš člen S. Chmela. Spolu so svojím bratom Petrom boli so svojou tvorbou úspešní na viacerých prehliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR. Začiatkom septembra sme zorganizovali vydarený 3-dňový poznávací zájazd, v rámci ktorého sme navštívili Zbrašovskú aragonitovú jaskyňu a viaceré sprístupnené i niekoľko nesprístupnených jaskýň v Moravskom krase za účinnej pomoci pracovníkov SJ ČR a najmä F. Musila z ČSS. Na zájazde sa zúčastnilo 19 členov a 65 nečlenov nášho klubu. Súčasťou tohto projektu, ktorý podporilo mesto Považská Bystrica, bola v samom závere minulého roka a na začiatku tohto roka aj výstava Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo, ktorú sme inštalovali v považskobystrickom kine Mier.

Ďalšie aktivity jednotlivých členov klubu sa týkali prezentácie činnosti JK na verejnosti a jaskyniarskej osvety. Uskutočnilo sa niekoľko prednášok, besied a exkurzií predovšetkým pre mládež (napríklad v Kúpeľoch Nimnica, v spolupráci s RZ Priedhorie pre školy v prírode, so SEV Poniklec a MŠ v Pov. Bystrici). Pre obyvateľov Pružiny a ďalších viac ako 200 účastníkov sme 25. mája sprístupnili a osvetlili Pružinskú Dúpnu jaskyňu a poskytli sme im lektorské a sprievodcovské služby spojené s hudobnou produkciou s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Sporadicky sme vyšli v ústrety záujemcom o návštevu tejto i niektorých iných jaskýň.

 O našej činnosti sa mohla široká verejnosť dozvedieť najmä z regionálnych, ale aj z celo-slovenských médií (Slov. rozhlas – Nočná pyramída, Rádio Regina, Považský Obzor a Považskobystrické novinky). S predsedom bol rozhovor v štúdiu miestnej TV Považie. Niekoľko príspevkov vyšlo v Spravodaji SSS: jeho čitateľov sme napríklad informovali o našich jubilantoch V. Šlencovi a L. Bajzíkovi, o úmrtí J. Kasmana, o zájazde do Mor. krasu alebo o internetovej stránke SSS, ktorej redaktorom je od júla 2008 náš čakateľ M. Uriča. Ten sa už predtým pričinil o vznik klubovej webovej stránky speleostrazov.sk a stará sa o jej úspešné fungovanie. V poslednom vlaňajšom čísle Spravodaja SSS sa ušlo miesto pre autorskú tvorbu dvoch našich členov (J. Kasák, B. Kortman), ktorí majú aj hlavný podiel na príprave a vydávaní tohto bulletinu. Treba spomenúť aj vlani vydanú knižnú monografiu obce Zliechov, do ktorej aj zásluhou B. Pružinca zostavovateľka zaradila príspevok B. Kortmana o jaskyniach na Strážove a niekoľko fotografií z tamojších jaskýň od našich členov.

Našu činnosť v roku 2008 finančne alebo inak podporili Správa slovenských jaskýň, mesto Považská Bystrica, obce Pružina a Rajecká Lesná, účastníci autobusového zájazdu a ďalší sponzori a priaznivci i sami členovia klubu. Všetkým srdečne ďakujem. Časť z peňazí sme použili na kúpu pozemku, na ktorom stojí prenajatá klubová základňa v Priedhorí. Napriek nášmu súhlasu s kúpnou cenou budovy základne a urgenciám š. p. Lesy SR jej predaj stále odďaľujú. Menej sa využívala aj terénna základňa pri Priepasti medzi Kačkami, čo súviselo s pokračujúcim útlmom činnosti na tejto lokalite. Je však predpoklad, že s plánovaným vyhlásením Pružinskej Dúpnej jaskyne za verejnosti voľne prístupnú lokalitu sa situácia zmení k lepšiemu. Pravda, nevyhnutne sa bude musieť zvýšiť aktivita členov, ktorí sa aj vlani málo zapájali do činnosti klubu. Viem, že často tomu bránili pracovné povinnosti, zdravotné dôvody či starostlivosť o rodinu. Tým, ktorí si napriek tomu vedeli nájsť čas aj na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, patrí moje uznanie.

Aj keď minulý rok sme nemali veľa objaviteľských úspechov a chýbal nám nejaký poriadny objav, vidno za nami kus roboty. Ešte viac práce však na nás čaká tento rok. Zvlášť, ak budeme úspešní s naším projektom na úpravu chodníka v Dúpnej a vydanie skladačky o nej v súťaži Zelený projekt 2009 MŽP. Zdá sa, že sa konečne staneme vlastníkmi základne v Priedhorí a budeme sa môcť pustiť do jej rekonštrukcie.

Na záver sa chcem poďakovať súčasným i budúcim členom nášho klubu, ktorí sa aktívne zapájali do jeho činnosti v roku 2008. Želám im i nám všetkým úspešné pokračovanie v úsilí o spoznávanie krás a vzácností podzemného sveta, ktoré čakajú na svojich objaviteľov a vytrvalých bádateľov. Nech k nám je jaskyniarska šťastena tento rok štedrejšia!

                                                                                                                                                                                                            Bohuslav Kortman

                                                                                                                         predseda JK