• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2008

Správa o činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2009

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy, ktorá sa uskutočnila 7. 2. 2009 v Pruži-ne-Priedhorí, sa zúčastnilo 28 členov klubu. Namiesto Pavla Kardoša, ktorý sa vzdal členstva vo výbore i v klube, zvolili za člena výboru Ivana Pohanku, ktorého spolu s Michalom Uričom prijali za nových členov. VČS pozastavila členstvo Lukášovi Bajzíkovi, Pavol Špánik ukončil svoje členstvo v SSS. JK mal na konci roka 41 členov, členské príspevky boli uhradené. Aktuálne zloženie výboru: predseda B. Kortman, členovia J. Kasák, B. Pružinec, I. Pohan-ka, I. Steiner, revízor J. Habrún.

 

Praktická speleologická činnosť

Podľa technických denníkov a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 146 akcií (na porovnanie rok predtým 110). Najviac akcií bolo v októbri (21), novembri (17), ja-nuári (16) a marci (15), najmenej vo februári a auguste (po 6), v priemere 12 akcií za mesiac. V niektoré dni sa konali aj dve samostatné akcie, niekoľko akcií bolo 2-dňových, jedna 4--dňová. Najviac akcií podľa technických denníkov má na konte M. Lisý (80), nasledujú V. Lieskovec (36) a B. Kortman (35), ďalej L. Drábik (23), I. Haviar (14), J. Kasák (12), P. Repka (11) a J. Haššo (10). Medzi čakateľmi, ktorí boli vlani naozaj aktívni, je poradie A. Tureček (44), P. Vojtuš (30), J. Rybár (15), B. Kompanický (11) a N. Janceová (8), z ostatných P. Ďurič (12), M. Očadlík (8), T. Zábojník (6) atď. V tomto výpočte nie sú zahrnuté neevidované akcie bez TD (najmä J. Galovič, ale aj iní). V jaskyniach sa vykonávali pre-važne prieskumné sondovacie práce a práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Pracovné úsilie sa sústredilo do lokalít v Tribči – j. Skrýšna diera (28 akcií), Horné Lúčno (3 akcie), v Považskom Inovci – Malá dvorana (10 akcií), Opálená skala (8 akcií), Džimova spása (4 akcie), Samov skok (3 akcie), v Lúčanskej Malej Fatre – Pokladová j. (8 akcií), jaskyne pod Sokolom (7 akcií), Priepastná j. (3 akcie), v Súľovských vrchoch – jaskyne v Skalkách nad Rajeckými Teplicami (8 akcií), v Malom Maníne (4 akcie) a v Strážovských vrchoch – Pružinská Dúpna j. (23 akcií), Četníkova svadba (8 akcií), Strá-žovská priepasť (4 akcie), Otcova a Matkina j. (4 akcie), Brcova j. (neevidovaný počet akcií). Okrem toho sa navštevovali aj mnohé iné krasové alebo pseudokrasové lokality v Tribči, Vtáčniku, Považskom Inovci, Lúčanskej Malej Fatre, Súľovských a Strážovských vrchoch, ale aj vo vzdialenejších krasových územiach (Veľká Fatra (oblasť Tlstej), Chočské vrchy (Prosiecka dolina), Vysoké a Nízke Tatry (najmä Malužinská, Jánska a Demänovská dolina), Levočské vrchy; vo viacerých prípadoch išlo o prac. akcie alebo exkurzie v rajónoch iných klubov SSS. Väčšinou to boli sondovacie či kopáčske práce, práce na rozširovaní a sprie-chodňovaní úžin v perspektívnych lokalitách, menej činnosti súvisiace so zameriavaním pod-zemných priestorov (napr. účasť našich členov na zameriavaní j. Štefanová v Dem. doline) alebo iným meraním v jaskyniach a na povrchu (merania dĺžky, teploty, prúdenia vzduchu, lokalizácia vchodov pomocou GPS – prevažne M. Lisý, monitoring netopierov, fotografická a iná dokumentácia, najnovšie aj entomologický výskum). Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, údržba a oprava poškodených uzáverov, zabezpečenie vchodu – Stráž. priepasť) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach (osádzanie stúpačiek, výcvik jednolanovej techniky). Čiastkové postupy sa dosiahli vo viacerých spomenutých i ďalších už známych jaskyniach (napr. Škarkétka). Exkurzné návštevy okrem spoznávania krasových javov poslú-žili aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich jaskyniarov.

Povrchový prieskum prebiehal ako hlavná alebo doplnková náplň pracovných a iných akcií najmä v Strážovských a Súľovských vrchoch, v Považskom Inovci, Tribči, Vtáčniku, ale aj v Lúčanskej Malej Fatre a inde.

Súčasťou činnosti nášho JK sú aktivity pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti
 o
ne
. V rámci uzavretej dohody o spolupráci so Správou slovenských jaskýň sme sa spolu s našimi členmi speleologickej strážnej služby (B. Pružinec, M. Lisý a B. Kortman) starali aj o udržiavanie poriadku v jaskyniach a ich okolí, ako aj kontrolu jaskynných uzáverov.

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov SSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné jaskyniarske aktivity. V apríli, júli a septembri nás navštívili členovia viacerých klubov ČSS.

Iné aktivity

Viaceré návštevy krasových lokalít v pôsobnosti nášho klubu i mimo nej mali prevažne charakter exkurzií a prehliadok jaskýň. Tie boli zahrnuté napríklad aj do programu celo-slovenských jaskyniarskych podujatí pod hlavičkou SSS, resp. v súčinnosti s SSJ a SMOPaJ, ktoré sa uskutočnili v Demänovskej doline (Jaskyniarsky týždeň) a v Ban. Bystrici (kurz Therionu v rámci Speleologickej školy SSS) a zúčastnili sa na nich aj naši členovia. Zástup-covia nášho JK nechýbali ani na zasadnutí predsedníctva SSS a na následnom Speleomítingu v apríli vo Svite, kde sa filmom Chceš vidieť draka predstavili S. a P. Chmelovci. Obaja boli so svojou tvorbou úspešní na viacerých prehliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR. Zástupcov sme mali aj na Speleofóre ČSS v Mor. krase.

Realizované projekty s podporou mesta Považská Bystrica a ministerstva životného prostre-dia: film o jaskyniach v okolí P. Bystrice, Zelený projekt (MŽP – SSS) v súvislosti s vyhlásením Dúpnej – vydanie skladačky a úprava chodníka v jaskyni. Výstavu Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo sme inštalovali v Krajskej knižnici v Žiline.

Ďalšie aktivity jednotlivých členov klubu sa týkali prezentácie činnosti JK na verejnosti a jaskyniarskej osvety. Uskutočnilo sa niekoľko prednášok, besied a exkurzií predovšetkým pre mládež (napríklad v Kúpeľoch Nimnica, v spolupráci s RZ Priedhorie pre školy v prírode, základné školy v P. Bystrici a Udiči, CVČ P. Bystrica a SEV Poniklec, ale aj klub Sclerosis multiplex, turisti z Pov. Teplej). Pre širokú verejnosť sme 31. mája a 15. septembra (250 a 430 účastníkov) sprístupnili a osvetlili Pružinskú Dúpnu jaskyňu a návštevníkom sme po-skytli lektorské a sprievodcovské služby spojené s hudobnou produkciou s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Príležitostne sme vyšli v ústrety záujemcom o návštevu tejto i niektorých iných jaskýň.

O našej činnosti sa mohla široká verejnosť dozvedieť najmä z regionálnych, ale aj z celo-slovenských médií (Slov. rozhlas – Nočná pyramída, Rádio Regina, Žilinský večerník, Považ-ský Obzor a Považskobystrické novinky). Niekoľko príspevkov vyšlo v Spravodaji SSS: jeho čitateľov sme napríklad informovali o našich jubilantoch. Úspešná bola prezentácia nášho klubu a jaskýň v okolí P. Bystrice na festivale Horomil v tomto meste v októbri alebo v Trenčianskom múzeu v krajskom meste v decembri. K lepšej informovanosti členov klubu i verejnosti o našich aktivitách prispela naša webová stránka a autori viacerých príspevkov na nej na čele s jej administrátorom, ktorý mal na starosti navyše aj stránku SSS.

Našu činnosť v roku 2009 finančne alebo inak podporili návštevníci Dúpnej a iní sponzori (J. Janiga, v rámci projektov mesto Považská Bystrica, MŽP SR i sami členovia klubu). Všetkým srdečne ďakujem. Časť z peňazí sa využije na kúpu klubovej základne v Priedhorí, ktorej predaj do nášho vlastníctva sa stále nepodarilo uskutočniť pre prieťahy zo strany š. p. Lesy SR. Menej sa využívala aj terénna základňa pri Priepasti medzi Kačkami, čo súviselo s pokračujúcim útlmom činnosti na tejto lokalite. Je však predpoklad, že s plánovaným vyhlásením Pružinskej Dúpnej jaskyne za verejnosti voľne prístupnú lokalitu sa situácia aj tu zmení k lepšiemu. Pravda, nevyhnutne sa bude musieť zvýšiť aktivita členov, ktorí sa aj vlani málo zapájali do činnosti klubu. Viem, že často tomu bránili pracovné povinnosti, zdravotné dôvody či starostlivosť o rodinu. Tým, ktorí si napriek tomu vedeli nájsť čas aj na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, patrí moje uznanie.

Aj keď minulý rok sme nemali veľa objaviteľských úspechov a chýbal nám nejaký poriadny objav, vidno za nami kus roboty. Ešte viac práce však na nás čaká tento rok. Zvlášť, ak budeme úspešní s projektmi podanými cez SSS na VÚC Žilina (cyklus prednášok v Krajskej knižnici Žilina, vydanie skladačky o Šarkanej diere a úprava vstupu do tejto jaskyne v Súľovských skalách).

Na záver sa chcem poďakovať súčasným i budúcim členom nášho klubu, ktorí sa aktívne zapájali do jeho činnosti v roku 2009. Želám im i nám všetkým úspešné pokračovanie v úsilí o spoznávanie krás a vzácností podzemného sveta, ktoré čakajú na svojich objaviteľov a vytrvalých bádateľov. Nech k nám je jaskyniarska šťastena tento rok štedrejšia!

                                                                                                                                                                                                            Bohuslav Kortman

                                                                                                                         predseda JK