• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2010

Správa o činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2010

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 6. 2. 2010 v Pružine-Priedhorí sa zúčastnilo 27 členov klubu a 5 čakateľov. Za nových členov sme prijali N. Janceovú, B. Kompanického, J. Rybára, A. Turečka a P. Vojtuša, za čakateľov P. Ďuriča, D. Kort-manovú a T. Zábojníka. JK mal na konci roka 46 členov, členské príspevky boli uhradené. Výbor pracoval v zložení: predseda B. Kortman, členovia J. Kasák, B. Pružinec, I. Pohanka, I. Steiner, revízor J. Habrún.

Praktická speleologická činnosť

Podľa technických denníkov a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 193 akcií (na porovnanie rok predtým 146). Najviac akcií bolo v decembri (26), auguste (23), novembri (21), najmenej v apríli (9), v júni (11) a januári (12); v priemere 16 akcií za mesiac. V niektoré dni sa konali aj tri samostatné akcie, niekoľko akcií malo pokračovanie ďalší deň. Najviac akcií podľa technických denníkov má na konte M. Lisý (62), nasledujú B. Kortman (53), J. Galovič (43), L. Drábik (42), J. Rybár a A. Tureček (po 36), V. Lieskovec (34), ďalej I. Haviar (16), J. Kasák (14), B. Kompanický a J. Haššo (po 11)... Aspoň na 1 akcii sa zúčastnili 32 členovia. Medzi čakateľmi je takéto poradie: D. Kortmanová a T. Zábojník (po 8), P. Ďurič (4), medzi ostatnými účastníkmi akcií J. Čelko (17), O. Galovič (14), M. Očadlík, P. Užovič, Š. Lieskovec a D. Kortman (po 7), V. Galovičová a J. Bajzík (po 6) atď. V tomto výpočte nie sú zahrnuté neevidované akcie bez TD.

 V jaskyniach sa vykonávali prevažne prieskumné práce a práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Pracovné úsilie sa sústredilo do lokalít v Strážovských vrchoch – Brcove diery (38 evidovaných akcií), Pružinská Dúpna j. (31 akcií), Četníkova svadba a J. kamarátov (po 5 akcií), Krahulčia j. (2 akcie), Tribči – j. Skrýšna diera (23 akcií), v Považskom Inovci – Malá dvorana (9 akcií) a Džimova spása (8 akcií) a J. pod Úhradom (3 akcie) a v Súľovských vrchoch – Studňa v Malom Maníne (5 akcií), Priepastná IV v Skalkách nad Rajeckými Teplicami (3 akcie). V niektorých z nich sa dosiahli menšie postupy a objavy. Okrem toho sa navštevovali aj mnohé iné krasové alebo pseudokrasové lokality Súľovských a Strážovských vrchov, Javorníkov a Považského podolia, Lúčanskej i Krivánskej Malej Fatry, Tribeča a Považského Inovca, ale aj vo vzdialenejších krasových územiach, ako sú Chočské vrchy (Prosiecka dolina) a Nízke Tatry (Malužinská, Jánska a Demänovská dolina). Vo viacerých prípadoch išlo o prac. akcie v rajónoch iných klubov SSS alebo účasť na prac. akciách týchto klubov, napr. JK Dubnica n. Váhom (Jaskyňa s oknom, 6 akcií), SC Chočské vrchy (Jaskyňa pred vrátami – O-3, 2 akcie), JS A. Vallu
(j. Osmička a Kryštálová j., spolu 2 akcie). Až 7 akcií sa uskutočnilo v j. Škarkétka s čiastkovým postupom a objavom neďalekej 10 m hlbokej Lenkovej priepasti, 3 akcie v Samovej diere – Kruhovej priepasti.

Väčšinou išlo o sondovacie či kopáčske práce, práce na rozširovaní a spriechodňovaní úžin v perspektívnych lokalitách, menej činnosti súvisiace s dokumentáciou a výskumom v jaskyniach a na povrchu: merania dĺžky, teploty, prúdenia vzduchu a vody, lokalizácia vchodov pomocou GPS (prevažne M. Lisý), monitoring netopierov, fotografická a iná dokumentácia, entomologický výskum. Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleo-logickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, údržba a oprava poškodených uzáverov i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach (osádzanie stúpačiek, robenie výdrevy). V marci sa zaznamenalo poškodenie zámku, mreže a informačnej tabule pri Pružinskej Dúpnej j., ako aj zničenie časti kvapľovej výzdoby po prekonaní uzáveru v j. Džimova spása. Prípad bol nahlásený SSJ, medializoval sa a riešila ho aj polícia. V septembri bol znova poškodený uzáver Dúpnej; vo všetkých prípadoch sa uzáver, resp. tabuľa opravili, vymenil alebo namontoval sa zámok. Exkurzné návštevy (do Dúpnej, Četníkovej svadby, Džimovej spásy, Závadských a iných jaskýň) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich jaskyniarov. Popri jaskyniach niektorí z nás vlani navštívili banské a iné historické podzemné diela, o. i. aj pri počítaní netopierov alebo pri odkrývaní studne (Dub-nické tunely, štôlne pri Valaskej Belej, v Suchom vrchu a Domašíne, studňa na Lietavskom hrade).

Povrchový prieskum prebiehal ako hlavná alebo doplnková náplň pracovných a iných akcií najmä v Strážovských a Súľovských vrchoch, v Považskom Inovci, Tribeči, ale aj v Malej Fatre, Javorníkoch a inde. V niekoľkých prípadoch naň nadviazali odkrývačské a sondovacie práce, napr. v závrte či jaskyni U peňazí pod Makytou, na Kamenici pri Beluši s puklinovými jaskynkami, pod previsom v Skalnej doline (našiel sa tu historický nápis z 19. storočia), ďalej nad Dúpnou, na Suchom vrchu, Suchej hore so závrtmi, v Suchej doline, v Blatnici a na Veľkej hlave, v jaskyniach pod Sokolom, v oblasti Kľaku, na Temešskej skale alebo pri Malej dvorane s objavom 2 jaskýň.

Súčasťou činnosti nášho JK sú aktivity pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti
 o
ne
. V rámci uzavretej dohody o spolupráci so Správou slovenských jaskýň sme sa spolu s našimi členmi speleologickej strážnej služby (B. Pružinec, M. Lisý a B. Kortman) starali aj o udržiavanie poriadku v jaskyniach a ich okolí, ako aj kontrolu jaskynných uzáverov. Na uzavretie sa navrhla Pokladová jaskyňa v Lúčanskej Malej Fatre a urobili sa prípravné práce na vyhotovenie a osadenie uzáveru. V Pružinskej Dúpnej j., ktorú spolu s Babirátkou v januá-ri na náš návrh vyhlásili za verejnosti voľne prístupnú (Dúpna v sezóne od 1. mája do 31. októbra, Babirátka celoročne) sme počas viacerých akcií natreli mrežový uzáver, upravili vstup do jaskyne, prehliadkovú trasu v jaskyni a v spolupráci s KST sa vyznačil náučný chodník z Priedhoria k jaskyni.

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov SSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné jaskyniarske aktivity. Najviac sme sa stretávali na akciách a inde s členmi JK Dubnica nad Váhom, ale aj Speleo Turiec, SC Chočské vrchy, SK Šariš
a Nicolaus, JS Adama Vallu, Žilinského jaskyniarskeho klubu a i.

Iné aktivity

Viaceré návštevy krasových lokalít mali prevažne charakter povrchových exkurzií a pre-hliadok jaskýň. Boli zahrnuté napríklad aj do programu celoslovenských podujatí pod hlavičkou SSS (Jaskyniarsky týždeň na Starých Horách). Zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali ani na zasadnutí valného zhromaždenia SSS, kde delegáti opätovne zvolili za predsedu SSS nášho predsedu, ani na následnom Speleomítingu v apríli vo Svite. Na Horomilfeste v septembri v Považskej Bystrici sme sa predstavili filmom Chceš uvidieť šarkana? alebo Ako sa stať jaskyniarkou v hlavnej úlohe s N. Janceovou. Na nakrúcaní a tvor-be filmu s podporou mesta P. Bystrica sa podieľali viacerí členovia a čakatelia nášho klubu i dubnickí jaskyniari; úspešne sme sa ním prezentovali aj na podujatí KST Hory objektívom 2010 v novembri vo Veľkých Uherciach. S. a P. Chmelovci boli zase so svojou tvorbou úspešní na viacerých prehliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR.

Realizoval sa projekt SSS 12 x jaskyne v Krajskej knižnici v Žiline, ktorý podporil Žilinský samosprávny kraj a okrem predsedu sa doň zapojilo viacero členov SSS vrátane členov nášho JK. V rámci projektu sa v septembri uskutočnila návšteva Pružinskej Dúpnej jaskyne a v decembri v knižnici otvorenie výstavy jaskyniarskych fotografií, medzi ktorými nechýbali snímky I. Pohanku a S. Chmelu, ktorý sa zúčastnil na besede s návštevníkmi podujatia. Pre širokú verejnosť sme Dúpnu sprístupnili a osvetlili aj v máji a návštevníkom sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním a spojené s hudobnou produkciou. Príležitostne sme vyšli v ústrety záujemcom o prehliadku tejto a nie-ktorých iných jaskýň. Celkove si Dúpnu počas 9 návštevných akcií (z toho 5 aj s osvetlením) prezrelo skoro 1200 ľudí, ďalší sa zúčastnili na prednáškach a besedách určených pre deti
a mládež (v spolupráci s RZ Priedhorie pre športovcov a školy v prírode, pre materské a zá-kladné školy z Pružiny, Slopnej, Beluše, Bratislavy a Ostravy, stredoškolákov z Púchova, gymnazistov z Pov. Bystrice), ale i dospelých (napríklad pre pacientov v Kúpeľoch Nimnica, z kúpeľov v Trenč. Tepliciach, turistov z KČT Otrokovice).

O našej činnosti sa mohla široká verejnosť dozvedieť najmä z regionálnych, ale aj z celo-slovenských médií (Slov. rozhlas – Rádio Regina, televízia Markíza, Nový čas, MY – Noviny stredného Považia a Považskobystrické novinky). Niekoľko príspevkov od našich členov vyšlo v Spravodaji SSS; jeho čitateľov sme informovali o niektorých našich aktivitách a jubi-lantoch. K lepšej informovanosti členov klubu i verejnosti o našej činnosti prispela naša webová stránka a autori viacerých príspevkov na nej. Prejavilo sa to aj na zvýšenom záujme o návštevu predovšetkým Pružinskej Dúpnej jaskyne.

 Našu činnosť v roku 2010 finančne alebo inak podporili návštevníci Dúpnej i sami členovia klubu. Všetkým srdečne ďakujem. Peniaze z účtu JK sa využili na kúpu klubovej základne v Priedhorí, ktorej vlastníkmi sme sa po dlhotrvajúcich prieťahoch zo strany š. p. Lesy SR stali v júni. Využívali sme ju však pomerne málo, ešte menej sa využívala terénna základňa pri Priepasti medzi Kačkami, čo súviselo s pretrvávajúcim útlmom činnosti na tejto lokalite. Je však predpoklad, že s vyhlásením Pružinskej Dúpnej jaskyne za verejnosti voľne prístupnú prírodnú pamiatku sa situácia aj tu zmení k lepšiemu. Pravda, nevyhnutne sa bude musieť zvýšiť aktivita členov, ktorí sa aj vlani málo zapájali do činnosti klubu. Ba viacerí (zo 46 až 14-ti) sa nezúčastnili ani na jednej klubovej akcii. Viem, že často tomu bránili pracovné alebo študijné povinnosti, zdravotné dôvody či starostlivosť o rodinu. Tým členom a čakateľom, ktorí si napriek tomu vedeli nájsť čas aj na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, patrí moje uznanie.

Hoci ani minulý rok sme nemali veľa objaviteľských úspechov a chýbal nám nejaký poriadny objav, vidno za nami kus roboty. Ešte viac práce však na nás čaká tento rok. Najmä keď budeme chcieť splniť to, čo si v ňom naplánujeme. Zvlášť, ak by sme boli úspešní so žiadosťami o podporu projektov, ktoré aj tento rok chceme pripraviť a predložiť príslušným samosprávam.

Na záver sa chcem poďakovať súčasným i budúcim členom nášho klubu, ktorí sa aktívne zapájali do jeho činnosti v roku 2010. Nech sa nám všetkým v novom roku darí ešte viac!

                                                                                                                                             

Bohuslav Kortman,  predseda JK