• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2011

Správa o činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2011

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 5. 2. 2011 v Pružine-Priedhorí sa zúčastnilo 25 členov klubu a 15 hostí. Uskutočnili sa voľby výboru, ktoré potvrdili jeho doterajšie zloženie, rozšírené o 1 člena: predseda B. Kortman, členovia J. Kasák, B. Pružinec, I. Pohanka, I. Steiner, M. Lisý (nový člen), revízor J. Habrún. Za nových členov sme prijali Patrika Ďuriča, Danielu Kortmanovú, Mateja Petroviča a Petra Užoviča, za čakateľa Jána Čelka. Členstvo skončili Lukáš Mikula a Dušan Papan. JK mal na konci roka 48 členov.

 

Praktická speleologická činnosť

Podľa technických denníkov sa za celý rok uskutočnilo 199 akcií (na porovnanie rok predtým 193 akcií); ak by sme započítali aj ostatnú dostupnú evidenciu, ich počet by prekročil dve stovky. Najviac akcií bolo v januári (27), v októbri a novembri (po 20), najmenej v júli (8) a auguste (12); v priemere vyše 16 akcií za mesiac. V niektoré dni sa konali aj tri samostatné akcie, niekoľko akcií malo pokračovanie ďalší deň. Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch sa oproti roku 2010 skoro nezmenilo: B. Kortman (83), L. Drábik (81), J. Rybár (51) a M. Lisý (48), nasledujú A. Tureček (34), V. Lieskovec (32), I. Haviar (25), J. Kasák a J. Galovič (po 15), J. Haššo (11), B. Kompanický (10)... Pri započítaní ďalších evidovaných akcií bez TD má na konte J. Galovič spolu 95 akcií, J. Rybár 80 a J. Habrún 14 akcií. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 29 členov (pred rokom ich bolo 32). Medzi čakateľmi je podľa TD takéto poradie: T. Zábojník (15 akcií) a J. Čelko (8, vrátane akcií bez TD 32). Na akciách sa okrem nich zúčastňovali aj ďalší nečlenovia JK, ktorí majú ambíciu stať sa členmi, resp. čakateľmi v klube.

V činnosti JK prevažovali speleologické prieskumné práce, ale vykonávali sa i práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo najmä do jaskýň Brcove diery, Četníkova svadba, Jaskyňa na Hrubej Kačke, Sonda nad Šebom, Jaskyňa kamarátov a Pružinská Dúpna jaskyňa, v Súľovských vrchoch to bola j. Priepastná 4 pri R. Tepliciach, Fučľavá diera v Podskalskom Roháči a Závadské jaskyne, v Javorníkoch jaskyne U peňazí a Cisová, v Tribeči – j. Skrýšna diera, Zvislá j. na Žibrici, v Považskom Inovci Opálená skala a Džimova spása. V niektorých z nich sa dosiahli čiastkové postupy a objavy. Okrem toho sa navštevovali aj iné krasové lokality Strážovských a Súľovských vrchov, Malej a Veľkej Fatry, Tribeča a Považského Inovca, ale aj jaskyne vo vzdialenejších krasových územiach, ako sú Nízke Tatry (Malužinská, Jánska a Demänovská dolina) alebo Západné Tatry. Vo viacerých prípadoch išlo o prac. akcie v rajónoch iných klubov SSS alebo účasť na prac. akciách týchto klubov, napr. JK Dubnica n. Váhom (Jaskyňa v ceste, J. s oknom a v Medzivrší), JS A. Vallu, JK Speleo Turiec, Nicolaus a Dem. Dolina. Viac akcií sa uskutočnilo v j. Škarkétka a Jaskyňa rozprávkových zvukov (Malužinská dolina) a Novej Stanišovskej jaskyni – tzv. Topoľčiansky kyslíkový sifón (Jánska dolina). Na zahraničnej výprave do jaskyne Skalarjevo brezno v Julských Alpách (Slovinsko) sa zúčastnil L. Drábik, ktorý zostupom do hĺbky 560 m utvoril nový klubový hĺbkový rekord.

Náplňou akcií boli sondovacie či kopáčske práce, práce na rozširovaní a spriechodňovaní úžin v perspektívnych lokalitách, transport materiálu, menej súviseli s dokumentáciou a výskumom v jaskyniach a na povrchu, ako meračská a mapovacia činnosť, lokalizácia vchodov pomocou GPS (prevažne M. Lisý), monitoring netopierov a entomologický výskum, odbery vzoriek na mikrobiologický a chemický rozbor (J. Rybár a N. Janceová), zisťovanie prúdenia vzduchu, meranie teplôt, fotografická a iná dokumentácia. V súčinnosti s členmi SC Chočské vrchy a Trenčianskeho speleoklubu sme spolupracovali na projekte mapovania vybraných slovenských jaskýň pre SSJ v programe Therion (Jánošíkova jaskyňa a Četníkova svadba). Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, kontrola, údržba a oprava poškodených uzáverov) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach (inštalácia pomocných lán, spevňovanie sutiny, robenie výdrevy). Opätovne niekto poškodil uzáver a zámok vo vchode Pružinskej Dúpnej jaskyne, bol zničený (odpílený) uzáver Otcovej jaskyne a odstránená reťaz so zámkom na mrežovom uzávere Priepasti medzi Kačkami, ktorý navyše poznačil pád veľkej skaly. Zistili sme aj poškodenie uzáveru Jánošíkovej jaskyne na Strážove. Značné úsilie si vyžiadalo vyčistenie a prekrytie uzáveru Strážovskej priepasti, aby sa zabránilo jeho zavaleniu sutinou, začalo sa pracovať na stabilizácii vchodu j. Četníkova svadba na Strážove. Pričinili sme sa aj o uzavretie Pokladovej jaskyne v Lúčanskej Malej Fatre. Exkurzné návštevy (do Dúpnej, Četníkovej svadby, Závadských a iných jaskýň u nás, ale v rámci Jaskyniarskeho týždňa v Tisovci, na ktorom sme sa viacerí zúčastnili, aj do jaskýň v Tisovskom krase a na Muránskej planine) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov a jaskyniarok. Týka sa to aj Lezeckých dní SSS na Mojtíne, iba škoda, že nás tam v máji neprišlo viac.  

Pri povrchovom prieskume, ktorý prebiehal ako hlavná alebo doplnková náplň pracovných a iných akcií v Strážovských a Súľovských vrchoch, v Považskom Inovci, Tribeči, ale aj v Lúčanskej Malej Fatre, Javorníkoch a inde a ktorý v niekoľkých prípadoch pokračoval odkrývačskými a sondovacími prácami, sa podarilo objaviť niekoľko zaujímavých krasových alebo pseudokrasových lokalít a menších jaskýň. Napr. pieskovcovú jaskyňu Cisová pri Papradne-Podjavorníku (pôjde zrejme o najdlhšiu známu jaskyňu v Javorníkoch), jaskyňu Humno oproti Závadským jaskyniam, Fučľavú dieru, jaskyne na Strážove, v Strelcovej a Kamennoporubskej doline, jaskyňu Líščia pod Vlčou (kras Vápča), jaskyne nad Býkmi a v Hrádku pri Priedhorí, lokality neďaleko Domaniže a iné.

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov SSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné jaskyniarske aktivity. Najviac sme sa stretávali na akciách a pri iných príležitostiach s členmi JK Dubnica nad Váhom, ale aj Speleo Turiec, SK Nicolaus, SC Chočské vrchy, Trenčianskeho speleoklubu, JS Adama Vallu, Žilinského jaskyniarskeho klubu a i.

 

Iné aktivity

Medzi vlaňajšie aktivity JK SV pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti o ne patrí zostavenie, vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ pri jaskyniarskej základni v Priedhorí a pri Priepasti medzi Kačkami, úprava chodníka k Pružinskej Dúpnej jaskyni a práce v nej súvisiace s akciami organizovanými pre verejnosť. Dúpnu sme sprístupnili a osvetlili 2 × v júni a 1 × v septembri a októbri; návštevníkom sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním, v rámci podujatia Zelená modrá spojené s hudobnou produkciou – účinkovaním 2 speváckych súborov. Súčasťou dvojdňového podujatia s týmto názvom, ktoré sme koncom júna pripravili v spolupráci s Rekreačným zariadením Priedhorie a členmi KST Pružina, boli vystúpenia country a folkových hudobných skupín vrátane našich Kortmanovcov v areáli RZ. Začiatkom septembra sme zorganizovali prehliadku Dúpnej ako sprievodné podujatie Horomil festu – festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici. Príležitostne sme vyšli v ústrety záujemcom o prehliadku tejto a niektorých iných jaskýň (školy z Bratislavy, Rišnoviec pri Hlohovci, z Považskej Bystrice a Udiče, pre odborníkov z PrF UK v Bratislave, turistov z KST Veľké Uherce a z ČR. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo skoro tisíc osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied na ZŠ v Považskej Bystrici a Udiči, v Kúpeľoch Nimnica a inde.

Prezentovali sme sa na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, Envirodni v Udiči, zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali na Speleomítingu SSS v apríli vo Svite, kde nás reprezentoval film Chceš uvidieť šarkana? alebo: Ako sa stať jaskyniarkou. Nakrúcal sa film v j. Džimova spása, ktorý bude mať premiéru na Speleomítingu 2012. S. a P. Chmelovci boli zase so svojou tvorbou úspešní na prehliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR.

O našej činnosti sa mohla široká verejnosť dozvedieť najmä z regionálnych, ale aj z celo-slovenských médií (MY – Noviny stredného Považia a Považskobystrické novinky, rozhovor s viacerými členmi JK v Slov. rozhlase, účinkovanie v reláciách a filmoch odvysielaných v Slov. televízii a TA3). V príspevkoch uverejnených v Spravodaji SSS, ktorého formálnu a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák a B. Kortman, sme jeho čitateľov informovali o niektorých našich aktivitách a jubilantoch. K lepšej informovanosti členov klubu i verejnosti o našej činnosti prispela klubová webová stránka a autori viacerých príspevkov na nej, čo malo vplyv napr. aj na záujem o návštevu predovšetkým Pružinskej Dúpnej jaskyne. V jej aktualizácii, ako aj v publikovaní v Spravodaji SSS však máme ešte rezervy. Ako po iné roky, aj teraz sme vydali vlastný vreckový kalendárik.

 Našu činnosť v roku 2010 finančne alebo inak podporili návštevníci Dúpnej i sami členovia klubu. Všetkým srdečne ďakujem. Osobitne ďakujem I. Pohankovi, ktorý sa postaral o opravu motora s navijakom slúžiaceho na transport v Kortmanke, a M. Kocúrikovi za zaobstaranie materiálu potrebného pri zhotovovaní infotabúľ; o ich grafické stvárnenie sa zaslúžil J. Kasák. Moje či naše poďakovanie za nezištnú materiálnu pomoc patrí aj bratom Chmelovcom. Ďalší sa tiež bez nároku na odmenu pričinili o zlepšenie prístupu k Dúpnej a jej osvetlenia. Tieto práce boli súčasťou projektu náučného chodníka Karola Brančíka, s ktorým sme sa uchádzali o podporu v banke Dexia, no v silnej konkurencii sme neuspeli. Členom medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov MŠ SR bol za náš JK M. Kortman.

Peniaze z pokladne JK sa o. i. využili na kúpu novej elektrocentrály a prevádzku (podrobnejšie údaje o výdavkoch a príjmoch klubu sú v správe o hospodárení). Klubovú základňu v Pružine-Priedhorí sme však navštevovali pomerne málo, ešte menej sa využívala terénna základňa pri Priepasti medzi Kačkami, čo súviselo s pretrvávajúcim útlmom činnosti na tejto lokalite. Je však predpoklad, že s aktivitami spojenými s Pružinskou Dúpnou jaskyňou, resp. s objavom Jaskyne na Hrubej Kačke sa situácia i tu zmení k lepšiemu. Podmienkou bude zapojenie väčšieho počtu členov do činnosti klubu; veď mnohí z nás (zo 48 až 20-ti) sa nezúčastnili ani na jednej klubovej akcii. Hoci tomu často bránili pracovné alebo študijné povinnosti, zdravotné dôvody či starostlivosť o rodinu, viacerí z absentérov by si mali znova nájsť cestu medzi nás. Tým členom a čakateľom, ale aj ostatným účastníkom našich akcií a podujatí, ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, vyslovujem uznanie.

 

Záver

Minulý jaskyniarsky rok je za nami. Za výsledky, ktoré sme vlani dosiahli, sa nemusíme hanbiť, aj keď sme nezaznamenali veľa objaviteľských úspechov a chýbal nám nejaký poriadny objav. Pevne verím, že tento rok budeme v tomto smere úspešnejší. Pravda, aj tu platí, že bez práce nie sú koláče. Najmä keď budeme chcieť splniť to, po čom túžime alebo čo si naplánujeme.

Na záver sa chcem poďakovať súčasným i budúcim členom nášho klubu, ktorí sa aktívne zapájali do jeho činnosti v roku 2011. Nech sa nám všetkým v novom roku darí ešte viac!

                                                                                                                                                                                                            Bohuslav Kortman

                                                                                                                         predseda JK