• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2012

Správa o činnosti

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2012

 

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 4. 2. 2012 v RZ Podskalie sa zúčastnilo 30 členov klubu, 1 čakateľ a 14 hostí. Výbor v doterajšom zložení sa doplnil o Ladislava Drábika. Za nového člena sme prijali Tibora Zábojníka, za čakateľov Adriánu Blahovú, Julianu Bartušovú, Janu Habrúnovú, Beňadika Machciníka a Zuzanu Kasákovú. Členstvo sa ukončilo Richardovi Nemcovi a pozastavilo na žiadosť Anne a Margite Krobovým. JK mal na konci roka 46 členov.

 

Praktická speleologická činnosť

Podľa 142 technických denníkov sa za celý rok uskutočnilo 154 akcií (na porovnanie rok predtým 199 akcií); ak by sme však započítali aj ostatnú dostupnú evidenciu, ich počet by prekročil dve stovky. Najviac akcií bolo v septembri (19), vo februári (17), januári a júli (po 16), najmenej v novembri (6) a decembri (9); v priemere skoro 13 akcií za mesiac. V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií pokračovalo ďalší deň. Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch: B. Kortman 85 (rok predtým 83), L. Drábik 39 (81), V. Lieskovec 27 (32), T. Zábojník 24 (15), J. Kasák a M. Lisý 23 (15 a 48), I. Haviar 18 (25), A. Tureček 16 (34), J. Rybár 11 (51)... Pri započítaní ďalších evidovaných akcií bez TD má na konte J. Galovič spolu 69 akcií, viac neevidovaných akcií má aj T. Zábojník a ďalší členovia. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 34 členov (pred rokom ich bolo 29). Medzi čakateľmi je podľa TD takéto poradie: J. Habrúnová 12, A. Blahová 10, J. Bartušová 9, B. Machciník 5; akcie bez TD: J. Čelko 25. M. Lisý navštívil mnohé krasové lokality ako zamestnanec SMOPaJ, A. Blahová s L. Drábikom v súvislosti s prípravou bakalárskej práce (12 akcií). Na pracovných akciách sa zúčastňovali ďalší nečlenovia JK, ktorí majú ambíciu stať sa členmi, resp. čakateľmi v klube, ako aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov. Oproti predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet členov a čakateľov nášho klubu, ktorí vypracovali technické denníky z akcií (je ich 9). Postupne sa zvyšuje aj úroveň TD.

V činnosti JK naďalej prevažovali speleologické prieskumné práce, ale vykonávali sa i práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo najmä do jaskýň tzv. Zbojníckeho systému – Četníkova svadba, Strážovská priepasť a Jánošíkova jaskyňa (spolu 33 akcií), do Jaskyne na Hrubej Kačke (19 akcií), Otcovej jaskyne (5 akcií) a Brcových dier, v Považskom Inovci do Opálenej skaly (14 akcií) a v Tribeči do Skrýšnej diery (3 akcie). V Strážovských vrchoch sa pracovalo aj v Pružinskej Dúpnej jaskyni, kde však boli ťažiskom činnosti iné aktivity (spolu 34 akcií), ďalej v Jazvečej j., Priepasti medzi Kačkami a iných jaskyniach, v Považskom Inovci v Džimovej spáse a v Tribeči vo Zvislej jaskyni na Žibrici. V Súľovských vrchoch to boli Závadské jaskyne, j. Humno, jaskyne na Podskalskom Roháči, Priepastná j. 4 v Skalkách, jaskyne na V. a M. Maníne, v Lúčanskej Malej Fatre jaskyne v Porubskej doline, v Javorníkoch pseudokrasová jaskyňa či závrt U peňazí. Vo viacerých z vymenovaných jaskýň sa dosiahli čiastkové postupy a objavy, ba pri povrchovom prieskume sa podarilo objaviť alebo zaevidovať aj nové jaskyne, napr. Malomanínsku j., Dračie žily a ďalšie jaskyne na Manínoch a Bosmanoch (najmä zásluhou T. Zábojníka), na Podskalskom Roháči, v Porubskej doline, v oblasti Skalnej doliny a inde. Vyvrcholením úsilia bol objavný postup v Suchej sonde vo Vodopádovom dóme j. Četníkova svadba, na ktorý 15. 9. nadviazalo jej prepojenie so Strážovskou priepasťou. Koncom roka sa podarilo otvoriť druhý vchod do Jánošíkovej jaskyne neďaleko hlavného vchodu. Okrem spomenutých sa navštevovali aj iné krasové lokality Strážovských a Súľovských vrchov, Malej a Veľkej Fatry, Tribeča a Považského Inovca, ale aj jaskyne vo vzdialenejších krasových územiach, ako sú Nízke Tatry (Malužinská, Jánska a Demänovská dolina). Vo viacerých prípadoch išlo o prac. akcie v rajónoch iných klubov SSS alebo účasť na prac. akciách týchto klubov, napr. JK Dubnica n. Váhom (Jaskyňa s oknom a J. v Medzivrší, Mojtínska priepastná j., J. na Rúbani), JS A. Vallu (Kryštálová j. na M. Rozsutci), OS Tribeč (Dobrolínska j.), JK Speleo Turiec (j. Žiarna 3), Nicolaus a Dem. Dolina (Škarkétka, Pustá j., Občasná vyvieračka). V tomto smere boli najaktívnejší najmä M. Kardoš, L. Drábik, M. Lisý a V. Lieskovec. Náplňou akcií boli prieskumné sondovacie či kopáčske práce, práce na rozširovaní a spriechodňovaní úžin v perspektívnych lokalitách, transport materiálu, lokalizácia vchodov pomocou GPS (prevažne M. Lisý, sčasti L. Drábik) a podzemných priestorov bioindikačnou metódou virguľou (I. Pohanka na Hrubej Kačke), zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt. Potešiteľný je pokrok v oblasti speleologického výskumu. Zintenzívnila sa meračská a mapovacia činnosť, fotografická, filmová a iná dokumentácia jaskýň. Celkove sme za rok zamerali v jaskyniach vyše 350 m chodieb (356,53). Meralo sa v Podskalskej j., j. Humno, Malomanínskej j. a v jaskyni na Bosmanoch, v súčinnosti s členmi SC Chočské vrchy a Trenčianskeho speleoklubu sa úspešne zavŕšili práce na projekte mapovania vybraných slovenských jaskýň pre SSJ v programe Therion (Jánošíkova jaskyňa a Četníkova svadba so Strážovskou priepasťou). Dĺžka systému Četníkovej svadby a Strážovskej priepasti po zameraní nezameraných a novoobjavených priestorov dosiahla 1276 m, prevýšenie 78 m, Jánošíkova jaskyňa meria 356 m s prevýšením 17 m. V týchto jaskyniach a v Pružinskej Dúpnej j. (PDJ) prebehol za našej účasti mikrobiologický a zoologický výskum, ktorý v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ (Natura 2000, biotopy nepreskúmaných jaskýň) vykonávali príslušní odborníci pre SSJ; výsledky výskumu budú čoskoro známe. V PDJ sa skúmali parazitické huby a v decembri sa tu začali pravidelné chiropterologické pozorovania, v Četníkovej svadbe (Braňove ozveny) sa zistil výskyt vzácnych kryogénnych kryštálov. Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, kontrola, údržba a oprava poškodených uzáverov) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach (úprava chodníka, osádzanie stúpačiek, robenie výdrevy). Opravil sa poškodený uzáver a zámok vo vchode Pružinskej Dúpnej jaskyne, zrekonštruoval a osadil zničený (odpílený) uzáver Otcovej jaskyne a opätovne uzamkol mrežový uzáver Priepasti medzi Kačkami. Urobili sa prípravné práce na uzavretie Zvislej jaskyne na Žibrici. Osvedčilo sa prekrytie uzáveru Strážovskej priepasti ako zábrana pred jeho zasypaním sutinou. Exkurzné návštevy (do Dúpnej, Četníkovej svadby, Závadských a iných jaskýň u nás, ale v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS v Zakopanom, na ktorom sme sa viacerí zúčastnili, aj do jaskýň v poľských Tatrách) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov a jaskyniarok. Týka sa to aj Lezeckých dní SSS na Mojtíne, iba škoda, že nás tam v máji neprišlo viac.

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov SSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné aktivity. Najviac sme sa stretávali na akciách a pri iných príležitostiach s členmi JK Dubnica nad Váhom, SC Chočské vrchy, Trenčianskeho speleoklubu, ale aj iných jaskyniarskych skupín. Na našich pracovných akciách sa zúčastňovali predovšetkým D. Čongrady a M. Sova, J. a S. Szunyogovci, M. Brežný a Ľ. Semelbauer. Rekonštrukciu uzáveru Otcovej jaskyne výrobne zabezpečil J. Obetko.  

 

Iné aktivity

Pokračovalo sa v úprave chodníka k Pružinskej Dúpnej jaskyni (májová brigáda Schody do jaskyne) a v prácach v nej, ktoré súviseli s akciami organizovanými pre verejnosť. Dúpnu sme sprístupnili a osvetlili 1 × v máji, júni, júli a auguste, 2 × v septembri; návštevníkom sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním, v rámci podujatia Zelená modrá spojené s hudobnou produkciou – účinkovaním speváčok FS Považan, folkovej speváčky M. Miškechovej a troch muzikantov. Súčasťou dvojdňového podujatia s týmto názvom, ktoré sme na prelome júna a júla pripravili v spolupráci s obcou Čelkova Lehota a ďalšími spoluorganizátormi, boli vystúpenia country a folkových hudobných skupín vrátane našich Kortmanovcov, J. Galoviča a jaskyniarskej kapely z Moravy v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote. Koncom septembra sme zorganizovali prehliadku Dúpnej ako sprievodné podujatie Horomil festu – festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici. Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším záujemcom o prehliadku tejto jaskyne: materské, základné a stredné školy z Bratislavy, Trenčína, Trstenej, Rajca, Považskej Bystrice a Pružiny, deti z letných táborov v RZ Priedhorie, z jazykového tábora (vrátane asi 10 Američanov), kresťanského tábora v Krásne nad Kysucou a CVČ Včielka z Púchova, účastníci študijnej cesty Správy jeskyní ČR (Bozkovské dolomitové jaskyne a ZO ČSS Bozkov), poznávacej cesty v rámci projektu Příroda nezná hranic zo Zbrašovských jaskýň, turisti a iní návštevníci od nás a z ČR. Začiatkom októbra sa uskutočnila krajská revízia PP PDJ, ktorú zvolal KÚŽP v Trenčíne; pri revízii sa nezistili nedostatky ani neprijali nijaké opatrenia. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo skoro tisíc osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied na ZŠ v Považskej Bystrici, v Kúpeľoch Nimnica, v Martine a na podujatí Svet a my (cestovateľské prezentácie) na Myjave a inde. Pokračovala spolupráca s KST Veľké Uherce – my sme boli u nich v Dobrolínskej jaskyni a oni u nás v Závadských jaskyniach a na Podskalskom Roháči. Turisti z KST Manín v Považskej Teplej nám zase pomohli v zime prešliapavať chodník pri výstupe k jaskyniam na Strážove.  

Prezentovali sme sa na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, Ekodni v Udiči, zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali na Speleomítingu SSS v apríli vo Svite, kde nás reprezentovali „historické“ filmy S. Chmelu Optimistická 1980 a S prilbou a zápisníkom, nový film Ľ. Semelbauera Džimova spása, ako aj videoprezentácia J. Kasáka s názvom Jaskyne Strážova. S. a P. Chmelovci boli so svojou tvorbou úspešní na prehliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR, s filmami Chceš vidieť draka? a Chceš uvidieť šarkana? sme sa v septembri zúčastnili na festivale speleologických filmov v Karlovaci (Chorvátsko). Boli sme zastúpení aj na Speleofóre ČSS v Moravskom krase a na vernisáži výstavy tamojšieho jaskyniara O. Šimíčka.

O našej činnosti a jaskyniach sa mohla široká verejnosť dozvedieť aj z regionálnych a celoslovenských médií (MY – Noviny stredného Považia a Považskobystrické novinky, rozhovor v Slov. rozhlase, účinkovanie v reláciách odvysielaných v Slov. televízii (Televíkend, Slovensko v obrazoch) a v televíznych novinách Markízy. V príspevkoch uverejnených v Spravodaji SSS, ktorého formálnu a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák a B. Kortman, sme jeho čitateľov informovali o niektorých našich aktivitách a jubilantovi Slavovi Chmelovi, ktorému sme odovzdali dekrét o čestnom členstve SSS; toto významné ocenenie dostal k 80-ke za zásluhy o rozvoj slovenského jaskyniarstva. V Spravodaji 4/2012 nám vyšli obsažné články o jaskyni Humno a Malomanínskej jaskyni s fotografiami a mapami oboch jaskýň. Žiaľ, menej sme využívali našu klubovú webovú stránku, na čom sa podpísala malá aktivita prispievateľov, ale aj zaneprázdnenosť jej administrátora. Rezervy sú najmä v pravidelnej aktualizácii stránky. Ako po iné roky, aj teraz sme vydali vlastný vreckový kalendárik.

 Našu činnosť v roku 2012 finančne alebo inak podporili návštevníci Dúpnej i sami členovia klubu. Všetkým srdečne ďakujem. Získali sme peniaze zo SSJ na opravu uzáveru Otcovej jaskyne a čistenie jaskýň, z SSS v rámci projektu za dokumentáciu jaskýň (prvú časť), na základe našej žiadosti nám schválilo zastupiteľstvo obce Pružina dotáciu na aktivity klubu. Moje či naše poďakovanie za nezištnú materiálnu pomoc patrí aj bratom Chmelovcom. Ďalší sa tiež bez nároku na odmenu pričinili o zlepšenie prístupu k Dúpnej a jej osvetlenia alebo vykonávali práce na klubových základniach. Základňu v Pružine-Priedhorí sme však navštevovali pomerne málo, ešte menej sa využívala terénna základňa pri Priepasti medzi Kačkami; stále sa ešte nezačalo s ich plánovanou rekonštrukciou. Je však predpoklad, že s aktivitami spojenými s Pružinskou Dúpnou jaskyňou, resp. s perspektívou objavu v Jaskyni na Hrubej Kačke sa situácia i tu zmení k lepšiemu. Prvý krok sa už urobil: zabezpečili sme na tento cieľ dosky. Podmienkou bude zapojenie väčšieho počtu členov do činnosti klubu; veď 12 zo 46 členov sa nezúčastnilo ani na jednej klubovej akcii. Hoci tomu často bránili pracovné alebo študijné povinnosti, zdravotné dôvody či starostlivosť o rodinu, viacerí z absentérov by si mali znova nájsť cestu medzi nás. Tým členom a čakateľom, ale aj ostatným účastníkom našich akcií a podujatí, ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, vyslovujem uznanie.

 

Záver

Ďalší jaskyniarsky rok je za nami. Za výsledky, ktoré sme vlani dosiahli, sa nemusíme hanbiť. Po čase sme zase zaznamenali výraznejšie úspechy v prieskume krasu a jaskýň vrátane objavov a významnejších postupov a pokročili sme aj v speleologickej dokumentácii a prezentácii našich aktivít. Pevne verím, že tento rok budeme v tomto trende pokračovať. Najmä keď budeme chcieť splniť to, po čom túžime alebo čo si naplánujeme.

Na záver sa chcem poďakovať členom a čakateľom nášho klubu i ostatným, ktorí sa aktívne zapájali do jeho činnosti v roku 2012. Nech sa nám všetkým v novom roku darí ešte viac!

                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                                   Bohuslav Kortman

                                                                                                                        predseda JK