• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2013

Správa o činnosti

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2013

 

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 2. 2. 2013 v RZ Podskalie sa zúčastnilo 23 členov, 2 čakatelia, 8 hostí. V zložení výboru ani v členskej základni nenastali zmeny. JK mal na konci roka 46 členov.

 

Podľa 96 technických denníkov sa za celý rok uskutočnilo 150 akcií (na porovnanie rok predtým 142 TD a 154 akcií); najviac akcií bolo v októbri (21), v novembri (20), septembri (19) a auguste (18), najmenej vo februári (3), januári a marci (po 5); v priemere vyše 12 akcií za mesiac. V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií pokračovalo ďalší deň. Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch (bez / vrátane akcií na základniach Kortmanka a Priedhorie): B. Kortman 44 / 118 (rok predtým 85), M. Lisý 25 / 25 (23), V. Lieskovec 19 / 19 (27), I. Haviar 13 / 20 (18),
A. Tureček 11 / 11 (16), L. Drábik 10 / 12 (39), T. Zábojník 9 / 17 (24), J. Kasák 7 / 12 (23), D. Kortmanová 6 / 21 (9), P. Vojtuš 6 / 6 (5), J. Krajčír 4 / 5 (6)... Viac neevidovaných akcií, resp. akcií bez TD má J. Galovič, J. Rybár, T. Zábojník a ďalší členovia alebo čakatelia. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 29 členov (pred rokom ich bolo 34). Medzi čakateľmi je podľa TD takéto poradie: M. Trusina 5, J. Bartušová a Z. Kasáková 4, B. Machciník 3. Na pra-covných akciách sa zúčastňovali ďalší nečlenovia JK, ktorí majú ambíciu stať sa členmi, resp. čakateľmi v klube, ako aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov; z nich majú najviac akcií D. Kortman 6, J. Bajzík a Š. Lieskovec po 5, Ľ. Semelbauer 3, D. Čongrady 2. Oproti predchádzajúcemu roku bolo menej členov a čakateľov nášho klubu, ktorí vypracovávali technické denníky z akcií (4, predtým 9).

 

Rozsah speleologickej prieskumnej činnosti JK vrátane prác pri odkrývaní a poznávaní, ako aj pri dokumentácii a ochrane jaskýň ovplyvnili aktivity súvisiace s rekonštrukciou terénnej základne na Kortmanke, údržbou základne v Priedhorí a budovaním náučného chodníka k Pružinskej Dúpnej jaskyni. Možno aj preto sme na rozdiel od r. 2012 za celý rok 2013 nezaznamenali výraznejšie úspechy v prieskume krasu a jaskýň, najmä čo sa týka objavov a významnejších postupov. Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo do jaskýň tzv. Zbojníckeho systému – Četníkova svadba, Strážovská priepasť, Jánošíkova jaskyňa (spolu 7 akcií) a do Jaskyne na Hrubej Kačke (4 akcie), v Považskom Inovci do Opálenej skaly (14 akcií, rovnako ako rok predtým) a v Tribeči do Zvislej jaskyne na Žibrici (4 akcie). V Strážovských vrchoch sa pracovalo aj v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ), kde bol ťažiskom paleontologický výskum a iné aktivity (spolu 30 akcií), v Súľovských vrchoch to boli Partizánska jaskyňa na V. Maníne (6 akcií), Závadské jaskyne a Podskalská jaskyňa,
v Považskom Inovci jaskyňa Džimova spása a sonda pri nej, v Tribeči Skrýšna diera. Okrem spomenutých sa navštevovali aj ďalšie „naše“ jaskyne a krasové lokality, v niekoľkých prípadoch išlo o pracovné akcie iných klubov SSS, napr. JK Dubnica n. Váhom (Jaskyňa s oknom, J. v Medzivrší, Mojtínska priepastná jaskyňa), JS Adama Vallu (Kryštálová j. na M. Rozsutci) a JK Speleo Turiec (Žiarna 3 a iné jaskyne vo Veľkej Fatre). V tomto smere boli najaktívnejší M. Kardoš a J. Rybár. Náplňou akcií boli povrchový prieskum, prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, fotografická a iná dokumentácia jaskýň či účasť na ich výskume, len výnimočne meračská a mapovacia činnosť (Podskalská j.). V PDJ v zime a na jar vykonávali pravidel-
né chiropterologické pozorovania členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov (SON)
z Bratislavy a v lete tu začali paleontologické vykopávky členovia ZO ČSS Býčí skála
z Moravského zemského múzea v Brne (výskum bude pokračovať aj r. 2014).
V hlavnej chodbe jaskyne zimovalo až 185 netopierov (7 druhov), v jaskyni sa potvrdil výskyt kostí jaskynného medveďa a jaskynného leva, našla sa aj lebka medveďa hnedého, stará okolo 20-
-tisíc rokov. Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, kontrola a údržba uzáverov) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach a ich okolí (úprava chodníkov, osádzanie stúpačiek, robenie výdrevy). Kovovým uzáverom sa uzavrela Zvislá jaskyňa na Žibrici, vymenil sa zámok na Pokladovej jaskyni v Porubskej doline, osadili sa reťaze a informačná tabuľa pri Partizánskej jaskyni, nový informačný panel na začiatku náučného chodníka Karola Brančíka pri pizzerii v Priedhorí, lavice a stôl pri vchode PDJ. Exkurzné návštevy (do Dúpnej, Četníkovej svadby, Závadských a iných jaskýň u nás, ale v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS Blatnici, na ktorom sme sa viacerí zúčastnili alebo pomohli pri jeho organizácii, aj do jaskýň vo Veľkej Fatre) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností s používaním lezeckých pomôcok a overenie schopností najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov a jaskyniarok. Týka sa to aj 2. ročníka speleoškoly na Borinke (M. Trusina) a Lezeckých dní SSS na Mojtíne; škoda, že nás tam v máji neprišlo viac.

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov SSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné aktivity. Najviac sme sa stretávali na pracovných akciách a pri iných príležitostiach s členmi JK Dubnica nad Váhom, Trenčianskeho speleoklubu, ale aj iných jaskyniarskych skupín. Na našich pracovných akciách sa zúčastnili napríklad
P. Medzihradský, D. Čongrady, Ľ. Semelbauer, M. Brežný a ďalší.

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po iné roky zorganizovali viacero akcií pre verejnosť. Sprístupnili a osvetlili sme ju 1 × v júni a 2 × v septembri; návštevníkom jaskyne sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym za-meraním, v rámci 3. ročníka podujatia Zelená modrá spojené s hudobnou produkciou – účinkovaním speváčok FS Považan a muzikantov a so slávnostným odhalením informačného panela NCH. Dvojdňové podujatie s týmto názvom sme ku koncu júna pripravili v spolupráci s obcou Čelkova Lehota a ďalšími spoluorganizátormi. Jeho súčasťou boli tradične vystúpenia country a folkových hudobných skupín vrátane našich Kortmanovcov a J. Galoviča (skupina Tabak), ale aj známeho A. Mikušeka v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote a prvý raz turistický pochod Čelkovská desiatka, vedúci odtiaľ k Priepasti medzi Kačkami a nazad. Koncom septembra sme zorganizovali prehliadku Dúpnej ako sprievodné podujatie Horomil festu – festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici a začiatkom októbra na Kortmanke stretnutie členov OZ Mikroregión Strážovské vrchy (členom OZ je aj JK Strážovské vrchy) a občanov okolitých obcí pod názvom Strážovské vrcholenie. Príležitostne a po predchádza-júcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším záujemcom o prehliadku PDJ: materské a základné školy z Bratislavy, Trenčína, Čadce a Považskej Bystrice, deti z letných táborov v RZ Priedhorie, chovatelia vlčiakov z RZ Podskalie, turisti a iní návštevníci od nás a z ČR. V auguste tu a na Kortmanke boli na pokongresovej exkurzii s našimi sprievodcami 2 ruskí,
2 švajčiarski a 1 taliansky jaskyniar, účastníci Medzinárodného speleologického kongresu UIS v Brne. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo skoro 800 osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied v Kúpeľoch Nimnica, na odbornej konferencii v Bratislave a inde. V Závadských jaskyniach sme boli s účastníkmi letného tábora Cirkvi bratskej z Moravy, Brcove diery navštívili deti z Domaniže. Pokračovala spolupráca s KST Veľké Uherce – v októbri boli na výlete u nás, zaviedli sme ich na V. Manín (do Partizánskej j.) a na Bosmany, prešli Kostoleckú a Manínsku tiesňavu. Nám sa nepodarilo ísť k nim na plánovanú pracovno-spoločenskú návštevu (Dobrolínska j.) Turisti z KST Manín v Považskej Teplej nám zase pomohli pri úprave chodníka k Partizánskej jaskyni. Vlani sme sa stali pridruženými členmi Oblastnej organizácie CR Región Horné Považie (členmi Mikroregiónu Strážovské vrchy sme už niekoľko rokov); spolupracovali sme aj pri nakrúcaní filmu v PDJ pre potreby tejto organizácie.

Prezentovali sme sa na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, zástupcovia JK Strá-žovské vrchy nechýbali na Speleomítingu SSS v apríli vo Svite a mali sme zastúpenie aj na Speleofóre ČSS v Moravskom krase. O našej činnosti a jaskyniach alebo o iných aktivitách členov JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť aj z regionálnych i celoslovenských médií: Považskobystrické novinky, účinkovanie v reláciách odvysielaných v Slov. televízii (Tip na víkend, Slovensko v obrazoch), v TV Markíza a v Slov. rozhlase (Rádiovíkend). V Spravodaji SSS, ktorého formálnu a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák a B. Kortman, okrem stručnej správy o našej činnosti v č. 1, príspevku k 50-ke J. Krebesa v č. 2 a dvoch krátkych príspevkov v č. 3 (Od Ekologického jarmoku po Strážovské vrcholenie, Za štvrťhodinu na vrchole Európy) vyšiel v tom istom čísle článok o najväčších jaskyniach Strážova s bohatou mapovou a fotografickou dokumentáciou a v č. 4 závažný odborný článok zhrnujúci dote-rajšie výsledky paleontologického výskumu v PDJ. Žiaľ, málo sme využívali našu klubovú webovú stránku, na čom sa podpísala nízka aktivita prispievateľov, ale aj zaneprázdnenosť jej administrátora. Rezervy sú najmä v pravidelnej aktualizácii stránky. Pripravili a vydali sme dve textovo-obrazové skladačky: Náučný chodník Karola Brančíka a Krásy a krasu jaskýň – okolie Považskej Bystrice. Ako po iné roky, aj teraz sme vydali vlastné vreckové kalendáriky.

 

Našu činnosť v roku 2013 finančne alebo inak podporili návštevníci Dúpnej i sami členovia klubu. Všetkým úprimne ďakujem. Získali sme peniaze z SSS v rámci projektu za doku-mentáciu jaskýň (druhú časť), zo SSJ na opravu uzáveru Priepasti medzi Kačkami. Na základe našich žiadostí nám mesto Považská Bystrica schválilo dotáciu na vydanie skladačky o jaskyniach v okolí mesta a zastupiteľstvo obce Pružina dotáciu na akciu Zelená modrá. Zelenú modrú podporil aj J. Čelko, starosta Čelkovej Lehoty. Na materiál potrebný pri rekonštrukcii terénnej základne pri Priepasti medzi Kačkami nám prispel podnikateľ V. Kvaššay, zľavu naň poskytol i D. Jance, majiteľ Krovmontu. Niektorí z nás bez nároku na odmenu vykonávali práce na zásadnej rekonštrukcii tejto základne, údržbárske a iné práce na základni v Pružine-Priedhorí a dosiahli aj mnohé ďalšie pracovné výsledky. Prestavba Kortmanky by však bola napredovala rýchlejšie, keby ste ruky k dielu priložili viacerí. Pravda, toto konštatovanie sa vzťahuje rovnako alebo ešte viac na hlavnú náplň činnosti nášho JK. Podmienkou na jej zintenzívnenie bude zapojenie väčšieho počtu členov: veď až 17 zo 46 členov sa nezúčastnilo ani na jednej klubovej akcii (rok predtým ich bolo 12). Hoci tomu často bránili pracovné alebo študijné povinnosti, zdravotné dôvody či starostlivosť o rodinu, viacerí z pasívnych by si mali znova nájsť cestu medzi nás. Tým členom a ča-kateľom, ale aj ostatným účastníkom našich akcií a podujatí, ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, vyslovujem uznanie.

 

Ďalší jaskyniarsky rok je za nami. Hoci sme v ňom nezaznamenali výraznejšie úspechy v prieskume krasu a jaskýň, prebudovaním terénnej základne a zatiaľ aspoň čiastočnou úpravou hlavnej základne sme si vytvorili dobré zázemie a predpoklad na to, aby sa nám v začínajúcom sa roku podarilo splniť naše zámery, to, po čom túžime alebo čo si naplá-nujeme v praktickej jaskyniarskej činnosti a pri prezentácii našich aktivít.

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať členom a čakateľom nášho klubu i ostatným, ktorí sa aktívne zapájali do jeho činnosti v roku 2013. Nech sa nám všetkým v novom roku darí viac!

                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                                  

Bohuslav Kortman

predseda JK