• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2016

 

S p r á v a  o č i n n o s t i

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2016

 

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 6. 2. 2016 v Pružine-Priedhorí sa zúčastnilo 24 členov, 3 čakatelia a 18 hostí. Za nového člena bol prijatý Miroslav Jakúbek, za čakateľov Zuzana Števková, Katarína Niková, Igor Legéň, Peter Grman, Martin Florek, Peter Peško, Tamás Páczer, Jozef a Filip Vrábelovci. Na konci roka mal klub 43 členov. V zložení výboru nenastali zmeny. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu aj ako člen výboru SSS.

Podľa 117 technických denníkov (52 Lisý, 50 Kortman, 5 Dubec, 3 Lieskovec a Machciník, 2 Drábik, 1 Kasák a I. Belobrad) a ostatnej dostupnej evidencie (Galovič – prehľad prac. činnosti) sa za celý rok uskutočnilo 206 akcií (na porovnanie rok predtým 99 TD a 201 akcií). V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Najviac akcií sa uskutočnilo v máji (29), januári (21), októbri (20), februári, apríli a auguste (po 19), júni (18), najmenej v novembri a decembri (po 10). Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch a záznamoch: B. Kortman 71, J. Galovič 67, M. Lisý 54, V. Lieskovec 19, L. Drábik a T. Zábojník 14, M. Jakúbek a A. Tureček 13, J. Habrún, I. Haviar a B. Kompanický 12, J. Kasák 10, B. Machciník a P. Vojtuš 7, P. Dubec a D. Kortmanová 6, M. Kardoš, J. Krajčír, J. Krajčírová, M. Petrovič, P. Repka a J. Rybár 3, M. Kocúrik a J. Krebes 2, L. Bajzík, J. Dinga, M. Hanínec, J. Haššo, J. Homolová, P. Chmela, P. Kováčik, B. Pružinec, I. Steiner a J. Špánik 1. Viac neevidovaných akcií, resp. akcií bez TD má T. Zábojník, spomedzi nečlenov V. Ruček. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 34 členov (pred rokom ich bolo 29). Medzi čakateľmi je takéto poradie: I. Legéň 38, A. Drago 30, K. Niková 20, Z. Števková 17, Ľ. Čičkán 9, J. Vrábel 7, Z. Kasáková 4, M. Florek, P. Peško a F. Vrábel 3, T. Páczer 2, M. Trusina 1. Na pracovných akciách sa zúčastňovali ďalší nečlenovia JK, ktorí majú ambíciu stať sa členmi, resp. čakateľmi v klube, ako aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS (najmä Dubnica nad Váhom, Terchová, Trenčín, Tribeč, Inovec) alebo ČSS (ZO Býčí skála, Dagmar); z nich majú najviac akcií: O. Galovič 29, V. Galovičová 12, V. Ruček 10 (ten bol aj na viacerých neevidovaných akciách), L. Bukai 8, S. Móciková 6, M. Dubravayová 5, D. Čongrady a J. Dubravay 4).

V speleologickom prieskume krasu a jaskýň sme zaznamenali čiastkové úspechy; išlo len o menšie objavy a postupy. Ovplyvnila to predovšetkým náročnosť prieskumnej činnosti, vyžadujúcej viac námahy a dlhší čas, väčší počet účastníkov na akciách v teréne, ale aj iné okolnosti vrátane pracovných alebo študijných povinností a zdravotných dôvodov členov JK. Čiastočne to súviselo i s akciami organizovanými pre verejnosť a zameranými na získavanie záujemcov o jaskyniarstvo.

Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo na jaskyne, resp. krasové lokality Dlhé skaly – sonda nad Jamami 48 akcií, Brcove diery 18 akcií, Jaskyňa (Priepasť) na Hrubej Kačke 13 akcií (postup asi 15 m), Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka) 7 akcií (výmena rebríka, konštrukcia nosníka, inštalácia lanovky), Rečica 10 akcií (najmä J. pod kótou 821 m, dĺžka asi 20 m) a Skalná dol. 4 akcie (Skalná medvedia j., asi 10 m), Strážovská priepasť a Četníkova svadba 8 akcií. V Súľovských vrchoch to boli jaskyne na Veľkom Maníne, najmä J. pod Černokňažníkom cca 20 akcií a Partizánska j. 8 akcií. V Tribči Vápenný vrch – j. Brloh 26 akcií, Kopanica a ďalšie jaskyne 8 akcií, jaskyne Šimlov tiež 8 akcií. Pracovalo sa aj v iných jaskyniach, ako Hodoň – Jazovčie, Jazvečia j., Matkina j. (Strážovské vrchy), Šatňa (Súľovské vrchy), J. v Dúpnej skale I (Lúčanská Malá Fatra) a Džimova spása (Považský Inovec). Exkurzná a výskumná činnosť a iné aktivity počas roka boli ťažiskom spolu 30 akcií v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ). Poznávací, výcvikový, dokumentačný či kontrolný charakter mali aj návštevy jaskýň na Strážove, Otcovej j., Temných jaskýň, Vápencovej j. a na iných lokalitách. V ďalších prípadoch išlo o účasť na pracovných akciách iných klubov SSS – JK Dubnica n. Váhom (Mojtínsky kras), JK Speleo Turiec (Belianska dolina vo Veľkej Fatre) a JK Dem. Dolina (Pustá j., Krčahovo), resp. na našich prac. akciách inde (Tribeč – Dobrotínska j.).

Akcie sa sústredili prevažne na prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, fotografickú a inú dokumentáciu jaskýň či účasť na ich výskume, povrchový prieskum. V PDJ vykonávali paleontologický výskum členovia ZO ČSS Býčí skála z Moravského zemského múzea v Brne (február – marec, júl, august a september; výskum sa začal už r. 2013 a bude pokračovať aj r. 2017). Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržba uzáverov jaskýň) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach a ich okolí. Vyhotovili a osadili sme tretiu reťaz a smerovník k Partizánskej jaskyni na V. Maníne a vyznačkovali trasu k nej; žiaľ, smerovník aj informačnú tabuľku pri vchode (osadená r. 2015) niekto odcudzil. Exkurzné návštevy (Dúpnej, Kortmanky, jaskýň na Strážove, Otcovej a Matkinej j. a iných jaskýň u nás, ale aj počas Jaskyniarskeho týždňa SSS v Borinke v Malých Karpatoch) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov a jaskyniarok a prehlbovanie záujmu o jaskyne a jaskyniarstvo.

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov SSS a ČSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné aktivity. Najviac sme sa stretávali na pracovných akciách a pri iných príležitostiach s členmi JK Dubnica nad Váhom i ďalších jaskyniarskych skupín od nás a z Moravy.

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po iné roky zorganizovali viacero akcií pre širokú verejnosť. Sprístupnili sme ju v rámci 6. ročníka podujatia Zelená modrá (s el. osvetlením a organovým koncertom), resp. 8. ročníka Horomil festu; návštevníkom jaskyne sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Dvojdňové podujatie Zelená modrá sme ku koncu júna pripravili v spolupráci s obcami Čelkova Lehota, Pružina a ďalšími spoluorganizátormi. Jeden i druhý deň sa na ňom zúčastnilo po cca 300 záujemcov. Jeho súčasťou boli tradične vystúpenia country a folkových hudobných skupín vrátane našich Kortmanovcov v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote a 4. ročník turistického pochodu Čelkovská desiatka, vedúci odtiaľ k Priepasti medzi Kačkami a nazad, opäť aj s trasou aj pre cykloturistov. Začiatkom októbra sme zorganizovali v Dúpnej sprievodné podujatie Horomil festu – festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici pre asi 60 návštevníkov a v ten istý deň na Kortmanke 4. stretnutie členov OZ Mikroregión Strážovské vrchy (členom OZ je aj JK Strážovské vrchy) a občanov okolitých obcí pod názvom Strážovské vrcholenie za účasti 150 dospelých a detí; skoro 20 z nich sa dostalo do priepasti vďaka novému elektrickému vrátku s príslušenstvom. Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším záujemcom o prehliadku PDJ: materské, základné a stredné školy z Pružiny, Považskej Bystrice, Žiliny, Martina, Ružomberka, Bratislavy a Orlovej na Morave, deti a dospelí z letných táborov v RZ Priedhorie, turisti, jaskyniari, pracovníci Sociálnej poisťovne, Poštovej banky a iní návštevníci od nás a z ČR. Medzi návštevníkmi boli aj hostia z ďalekých Filipín. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo viac ako 1000 osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied s predsedom JK v Kúpeľoch Nimnica, na ZŠ SNP v Považskej Bystrici; viacerí sme predstavili našu činnosť v novembri na podujatí v KD Pružina, nechýbali sme ani na Ekologickom jarmoku v P. Bystrici a na pružinskom salaši sme pripravili pre prítomných na jednej z tamojších akcií baraninu na mongolský spôsob. Jaskyniarske pesničky Kortmanovcov odzneli na prezentácii CD Diery do sveta na ZUŠ v P. Bystrici a v KD Veľké Uherce, keď predtým sme sa zúčastnili na prac. akcii v Dobrotínskej jaskyni v spolupráci so SK Tribeč a KST Veľké Uherce. V októbri boli veľkouherskí turisti na výlete u nás, vybrali sme sa s nimi na Ostrú Malenicu a do Mojtínskej jaskyne.

Zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali v apríli na Speleomítingu SSS vo Svite a niekoľkí sme sa zúčastnili aj na Jaskyniarskom týždni SSS v Borinke a na Jaskyniarskom Silvestri na Mojtíne. (Mimochodom, vlani sa konal už 10. ročník tejto spoločenskej akcie v réžii I. Steinera a dubnických jaskyniarov.) O našej činnosti a jaskyniach alebo o iných aktivitách členov JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť z regionálnych i celoslovenských médií: Považskobystrické novinky, MY Považské noviny, TV Považie, Slov. rozhlas (Rádiovíkend), TV Markíza. V Spravodaji SSS, ktorého formálnu a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák a B. Kortman, okrem niekoľkých fotografií, správy o našej činnosti v č. 1 a zdravice k živ. jubileu I. Steinera v č. 4 vyšli kratšie články B. Kortmana o Zelenej modrej (č. 2) a ocenení, ktoré sme za ňu získali (č. 4), a o kreslenom jaskyniarskom humore. Vydali sme dva materiály o PDJ – v reedícii skladačku Kráľovná Dúpna a v spolupráci s paleontológmi z Brna novú skladačku Jaskyňa pravekých šeliem; ich tlač financovala OOCR Región Horné Považie, ktorej sme pridruženým členom. Na našu prezentáciu sme si dali vyrobiť odznaky Č10 a PDJ a vreckové kalendáriky. Naša klubová webová stránka však bola vinou zaneprázdnenosti jej administrátora aj vlani „mŕtva“ a tento problém bude nevyhnutné v čo najkratšom čase vyriešiť. Veľké rezervy vidím i v účasti na klubových akciách. Viacerým vo väčšej aktivite bránili pracovné alebo študijné povinnosti, starostlivosť o rodinu či zdravotné a iné dôvody. Verím, že tí, s ktorými sme sa stretávali menej, si vezmú príklad z tých, ktorí hoci zatiaľ nie sú našimi členmi, aktívne sa zúčastňovali na pracovných akciách.

Tým členom a čakateľom, ale aj ostatným účastníkom našich akcií a podujatí, ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí, vyslovujem uznanie a ďakujem im. Nech sa nám všetkým v novom roku darí viac!

Bohuslav Kortman

predseda JK