• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Správa o činnosti v roku 2017

S p r á v a  o č i n n o s t i

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2017

 

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 4. 2. 2017 v Pružine-Priedhorí sa zúčastnilo 28 členov, 11 čakateľov a 19 hostí. Za nových členov boli prijatí: Ľuboslav Čičkán, Alessio Drago, Martin Florek, Igor Legéň, Katarína Niková, Peter Peško, Vladimír Ruček, Zuzana Števková, Jozef Vrábel, za čakateľov: Milan Mikula, Soňa Móciková. Členstvo sme zrušili M. Uričovi a prerušili N. Janceovej. V decembri zomrel L. Bajzík. Na konci roka mal klub 49 členov. V zložení výboru nenastali zmeny. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu aj ako člen výboru SSS.

Podľa 172 technických denníkov (56 Kortman, 38 Lisý, 23 Galovičovci, 18 Blaškovič, 11 Niková, 8 Lieskovec, 7 Drábik, 3 Kasák a Machciník, 2 Ruček, 1 Dubec, Legéň a Vrábel) a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 232 akcií (na porovnanie rok predtým 117 TD a 206 akcií). V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Najviac akcií sa uskutočnilo v auguste (32), máji (28), júni (26), apríli (24) a októbri (22), najmenej v marci (7) a januári (9). Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch a záznamoch: B. Kortman 97, M. Lisý 43, K. Niková 30, J. Galovič a T. Zábojník 29, I. Legéň a V. Lieskovec 24, A. Drago 23, V. Lieskovec 19, L. Drábik 21, M. Jakúbek 19, J. Kasák a V. Ruček 18, D. Kortmanová 14, J. Vrábel 13, P. Peško 12, B. Machciník 11, I. Haviar 10, J. Krebes a Z. Števková 6, A. Tureček 5, Ľ. Čičkán, M. Kocúrik a B. Pružinec 4, M. Kardoš, P. Kováčik a P. Vojtuš 3, P. Dubec, M. Florek, J. Habrún, B. Kompanický, M. Petrovič a P. Repka 2, L. Bajzík, J. Dinga, M. Hanínec, J. Homolová, P. Chmela, J. Rybár a I. Steiner 1. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 40 členov (pred rokom ich bolo 34). Medzi čakateľmi, resp. nečlenmi je takéto poradie: B. Blaškovič 73, O. Galovič a F. Vrábel 12, S. Móciková 7, J. Hladký 6, D. Kortman 5, Z. Kasáková 4, K. Blaškovič, L. Klenovec a Š. Lieskovec 3... Na našich akciách sa zúčastňovali aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS (najmä Tribeč, Trnava, Dubnica nad Váhom, Terchová, Trenčín, Inovec) alebo ČSS (ZO Dagmar, Býčí skála, Pustý žleb). Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS. Značný podiel mali akcie organizované pre verejnosť.

V speleologickom prieskume krasu (pseudokrasu) a jaskýň sme zaznamenali čiastkové úspechy; išlo len o objavy viacerých menších jaskýň a postupy v nich alebo v už známych jaskyniach. V Strážovských a Súľovských vrchoch to bolo dovedna vyše 60 m (napr. 4 jaskyne na Svrčinovci a na H. Kačke, 5 na V. Maníne) v Tribeči a Považskom Inovci niekoľko m.

Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo na jaskyne, resp. krasové lokality Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka) 15 akcií, Strážovská priepasť 14 akcií (v novembri sa konečne podarilo obnoviť spojenie s Četníkovou svadbou), Dlhé skaly – sonda nad Jamami 11 akcií, Jaskyňa na Hrubej Kačke 8 akcií, Jaskyňa ťažkej hlavy 5 akcií. V Súľovských vrchoch to boli jaskyne na Veľkom Maníne, najmä J. pod Černokňažníkom 27 akcií a Partizánska j. a jaskyne pri nej 21 akcií, ale aj Temné jaskyne 8 akcií. V Tribeči Skrýšna diera 14 akcií, Brloh 11 akcií, v P. Inovci Džimova spása 13 akcií a Opálená skala 5 akcií. Pracovalo sa aj na ďalších „domácich“ lokalitách, výnimočne sa navštívili jaskyne v Bielych Karpatoch, Malej Fatre a Kysuckých Beskydách. Exkurzná a výskumná činnosť a iné aktivity počas roka boli ťažiskom spolu 36 akcií v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ). Poznávací, výcvikový, dokumentačný či kontrolný charakter mali aj návštevy jaskýň na Strážove, Kortmanke, V. Maníne, Temných jaskýň, Zvislej jaskyne na Žibrici a iných lokalít. V ďalších prípadoch išlo o účasť na pracovných akciách iných klubov SSS – SK Trnava, OS Čachtice, OS Inovec, JK Dubnica n. Váhom, JK Speleo Turiec, JS A. Vallu Terchová, JK Dem. Dolina, a ČSS – skupina Dagmar, resp. na našich prac. akciách inde (Tribeč – Dobrotínska j.).

Akcie sa sústredili prevažne na prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, fotografickú a inú dokumentáciu jaskýň či účasť na ich výskume, povrchový prieskum. V PDJ pokračovali v paleontologickom výskume členovia ZO ČSS Býčí skála z Moravského zemského múzea v Brne (júl; výskum sa začal už r. 2013 a bude pokračovať aj r. 2018). Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržba uzáverov jaskýň – PDJ, Kortmanka, Džimova spása, Zvislá jaskyňa na Žibrici) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach a ich okolí. Vyhotovili a osadili sme stúpačky v Strážovskej priepasti, novú informačnú tabuľu pri Malej temnej jaskyni, tabuľku pri J. pod Černokňažníkom, smerovník k Partizánskej jaskyni na V. Maníne a informačné tabuľky pri nej; žiaľ, smerovník aj informačné tabuľky pri vchode niekto opätovne odcudzil. Obnovili sme vitríny v ATC Manínska Tiesňava. Exkurzné návštevy (Dúpnej, Kortmanky, jaskýň na Strážove, Beckovskej j. a iných jaskýň u nás, ale aj v zahraničí, a to i počas Jaskyniarskeho týždňa SSS) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov a jaskyniarok a prehlbovanie záujmu o jaskyne a jaskyniarstvo.

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov SSS a ČSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné aktivity. Osobitne treba spomenúť účasť našich zástupcov na Expedícii Demänová 2017.

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po iné roky zorganizovali viacero akcií pre širokú verejnosť. Sprístupnili sme ju v rámci 7. ročníka podujatia Zelená modrá, resp. 9. ročníka Horomil festu (s el. osvetlením a koncertom sláčikového kvarteta a dychového kvinteta); návštevníkom jaskyne sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Dvojdňové podujatie Zelená modrá sme začiatkom júla pripravili v spolupráci s obcami Čelkova Lehota, Pružina a ďalšími spoluorganizátormi. Zúčastnilo sa na ňom skoro 900 záujemcov. Jeho súčasťou boli tradične vystúpenia country a folkových hudobných skupín vrátane našich Kortmanovcov v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote a 5. ročník turistického pochodu Čelkovská desiatka, vedúci odtiaľ k Priepasti medzi Kačkami a nazad, opäť aj s trasou aj pre cykloturistov. Začiatkom októbra sme zorganizovali v Dúpnej sprievodné podujatie Horomil festu – festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici pre asi 200 návštevníkov a v ten istý deň na Kortmanke 5. stretnutie členov OZ Mikroregión Strážovské vrchy (členom OZ je aj JK Strážovské vrchy) a občanov okolitých obcí pod názvom Strážovské vrcholenie za účasti najmenej 180 dospelých a detí; polstovka z nich sa dostala do priepasti vďaka novému elektrickému vrátku s príslušenstvom. Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším záujemcom o prehliadku PDJ: materské, základné a stredné školy z Považskej Bystrice, Púchova, Bytče, Žiliny, Ružomberka, Bratislavy, deti a dospelí z letných táborov v RZ Priedhorie a Podskalie, turisti, jaskyniari, skauti, vojaci, záchranári, pracovníci verejnej správy, Železničného staviteľstva Brno a iní návštevníci od nás a z ČR. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo viac ako 1700 osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied s predsedom JK v Kúpeľoch Nimnica, v MŠ Nižná na Orave, v penzióne Javorina v Čičmanoch a na festivale Slnko na skalách pri Raj. Tepliciach, s P. Peškom na ZŠ v Nových Zámkoch a detskom tábore vo Svodíne. Peter prezentoval svoje fotografie z jaskýň na výstave v N. Zámkoch a našu činnosť sme predstavili na Ekologickom jarmoku v P. Bystrici. Jaskyniarske pesničky Kortmanovcov odzneli v DK ŽSR na podujatí Klubu železničných cestovateľov, členov tohto klubu sme sprevádzali v PDJ, na Podskalskom Roháči a Temných jaskyniach. Turisti z Veľkých Uheriec sa o nás postarali počas akcie v Dobrotínskej jaskyni, potom sme s nimi boli na výlete v Plaveckom krase Malých Karpát, navštívili sme Plaveckú jaskyňu, Plaveckú priepasť a j. Pec. Spolupracovali sme aj s KOCR Trenčín región.

Zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali v apríli na Speleomítingu SSS v Liptovskom Jáne a viacerí sme sa zúčastnili aj na Jaskyniarskom týždni SSS v Aggteleku a na Jaskyniarskom Silvestri na Mojtíne. O našej činnosti a jaskyniach alebo o iných aktivitách členov JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť z regionálnych i celoslovenských médií: Považskobystrické novinky, MY noviny, RTVS (rádio Regina, relácie Rádiovíkend, Televíkend, Cyklopotulky), TV Markíza, soc. sieť Facebook; webová stránka www.speleostrazov.sk sa ešte stále neaktualizovala. V Spravodaji SSS, ktorého formálnu a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák a B. Kortman, okrem niekoľkých fotografií, správy o našej činnosti v č. 1, zdravice k živ. jubileu J. Kasáka v č. 3 vyšiel v tom istom čísle článok J. Habrúnovej o cenotoch v Mexiku a B. Kortmana venovaný K. Brančíkovi a našim podujatiam; v č. 4, ktoré vyjde vo februári 2018, je nekrológ k úmrtiu L. Bajzíka a správa o ocenení S. Chmelu. Na náš návrh dostal S. Chmela pri príležitosti životného jubilea 85 rokov Cenu ŽSK za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby. Svojpomocne sme vyhotovili a osadili informačnú tabuľu so stojanom pri Malej Temnej jaskyni (jej tlač financovala OOCR Región Horné Považie, ktorej sme pridruženým členom). Na našu prezentáciu sme si dali vyrobiť odznaky Č10 a PDJ a vreckové kalendáriky.

Na záver vyslovujem uznanie a ďakujem všetkým členom a čakateľom JK, ale aj ostatným účastníkom našich akcií a podujatí, ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí. Verím, že tí, s ktorými sme sa stretávali menej, si v novom roku vezmú príklad z tých, ktorí hoci zatiaľ nie sú našimi členmi, aktívne sa zúčastňovali na pracovných akciách.

Bohuslav Kortman

predseda JK